Pleno Ordinario do 28 de abril de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 31 DE MARZO DO 2014 2. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRA DE Dª ROSA ANA SOMOZA VILA 3. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de 17.03.2014 ao 16.04.2014 4. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A ADSCRICIÓN DO ABASTECEMENTO DE AUGA A FIOLLEDA E GULLADE Á EMPRESA AQUALIA CONCESIONARIA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA E INCORPORACIÓN DO CUSTO QUE A MESMA SUPÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2014 5. REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 6. PROPOSTA DO BNG SOBRE O DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA, ALUGUEIRO SOCIAL, PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS E IMPULSO DUNHA LEI GALEGA DE VIVENDA 7. PROPOSTA DO BNG PARA DEMANDAR A REBAIXA DO 21% DE IVE APLICABLE AO SECTOR DE SALÓNS DE PEITEADO 8. PROPOSTA DO BNG SOBRE DEMANDA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO 9. PROPOSTA DO PSOE SOBRE O REGRESO AO PACTO DE TOLEDO E REXEITAMENTO Á REFORMA IMPOSTA NA LEI 23/2013 REGULADORA DO FACTOR DE SUSTENTABILIDADE E O ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DO SISTEMA DE PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL 10. PROPOSTA DO PSOE SOBRE COLABORACIÓN DO CONCELLO COA XUSTIZA 11. PROPOSTA DO PSOE SOBRE SUPRESIÓN DE PARTIDOS XUDICIAIS 12. PROPOSTA DO PP SOBRE A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN ESPECIAL PARA A INVESTIGACIÓN DAS CIRCUNSTANCIAS E EFECTOS DA DESAPARICIÓN DA OFERTA DE AQUALIA E DETERMINACIÓN E ANÁLISE DOS REITERADOS INCUMPRIMENTOS DESTA CONCESIONARIA E CONSECUENCIA DOS MESMOS. 13. PROPOSTA DO PP EN RELACIÓN COA CREACIÓN DUN PARQUE INFANTIL E AREA BIOSALUDABLE NO BARRIO QUE CIRCUNDA O HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE 14. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: