Pleno Ordinario do 4 de Setembro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓNORDINARIA DO 28 DE XULLO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN.   3. MOCIÓN EN DEFENSA DO SERVIZO PÚBLICO DE CORREOS.   4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ESIXIR AO MINISTERIO DE  FOMENTO A AXILIZACIÓN DA CONSTRUCIÓN DA VARIANTE EXTERIOR DE MONFORTE E A MELLORA DA REDE FERROVIARIA EN GALIZA.   5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O XENOCIDIO QUE O ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A COMETER CONTRA PALESTINA.   6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE OBRIGA A FCC EN CANTO AO EMBELECEMENTO URBANO DAS UBICACIÓNS DOS CONTEDORES.   7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE PROPOSTAS CONCRETAS QUE PERMITAN OBTER FINANCIAMENTO SUFICIENTE PARA ATENDER AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS A FAMILIAS, ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO E FESTAS PARROQUIAIS NA MEDIDA EN QUE NON FIGURAN INCLUIDAS NA PRÓRROGA DO ORZAMENTO DE 2013.   8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA QUE SE ADOPTEN AS MEDIDAS LEGAIS OPORTUNAS QUE GARANTA O RESPECTO Á VONTADE MAIORITARIA DOS CIDADÁNS, DE TAL XEITO QUE A LISTA MÁIS VOTADA NAS ELECCIÓNS LOCAIS EXERZA A ALCALDÍA.   9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA QUE SE SOLICITE INFORME AO SERVIZO DE ASISTENCIA AOS CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SOBRE A VIABILIDADE DE FINANCIAR CON CARGO AO REMANENTE DE TESOURERÍA INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES.   10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COA DEFENSA DOS REXISTROS CIVÍS E EN CONTRA DA PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO.   11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COAS SOLICITUDE DUN SINAL INFORMATIVO DA PIZZERIA BOCALINO.   12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE ENRELACIÓN CO SOAR Nº 7 DA PRAZA DO CONDE PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO.   13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO DE ESPAÑA A ESTENDER O SUBSIDIO POR DESEMPREGO ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO DE LONGA DURACIÓN QUE CAREZAN DE INGRESOS E TEÑAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO OUTROS COLECTIVOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN.   14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO DE ESPAÑA A REXEITAR A MODIFICACIÓN DA LOREG QUE PROPÓN O PP PARA ELIXIR DIRECTAMENTE AOS ALCALDES E ALCALDESAS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 15. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.07.2014 a26.08.2014.   16. INFORMACIÓN ESPECÍFICADE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 28.07.2014E DE 14.08.2014(art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais).   17. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP.   18. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: