Pleno Extraordinario del 13 de outubro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓNORDINARIA DO 29 DE SETEMBRO DE 2014. 2. MODIFICACIÓN DO ACORDO DE CESIÓN DE INMOBLE Á FUNDACIÓN DIVINA PASTORA. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 39/2014. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. (Disposición adicional sexta da Lei Orgánica de Estabilida de Orzamentaria e Sostibilidade Financeira). 4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 40/2014. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. (Disposición adicional sexta da L.O. de Estabilida de Orzamentaria e Sostibilidade Financeira). INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES. PLAN DE MELLORA DE SERVIZOS CON INVESTIMENTOS EN INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS.

Archivos Adjuntos: