Pleno Ordinario 31 de xullo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XUÑO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MODIFICACIÓNS DO MINHAFP AO CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA OBRAS NA REDE DE SANEAMENTO. 3. MOCIÓN, A INSTANCIA DO COLEXIO DE AVOGADOS DE LUGO, DE REXEITAMENTO DUN XULGADO UNIPROVINCIAL PARA AS CLÁUSULAS SOLO. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA Á MELLORA E INCREMENTO ECONÓMICO DOS PLANS DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN COA MURALLA MEDIEVAL E A CONTORNA DE SAN VICENTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O REMATE DA ESTRADA DE CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DENDE A ESTRADA N-120a (NACIONAL 120 ANTIGA) A N-120. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O A GRUPO PARA A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE SEGUIMENTO SOBRE A FALTA DE PRAZAS DE GARDERÍA MUNICIPAL E POSIBLES SOLUCIÓNS. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CONTROL E ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DO LIXO Á EMPRESA FCC. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, Á EMPRESA AQUALIA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORAS TÉCNICAS E SALARIAIS DO PARQUE DE BOMBEIROS COMARCAL E OS SEUS TRABALLADORES. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.06.2017 a 21.07.2017. (E de catro Resolucións do 14 de xuño de 2017, pendentes deste trámite). 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 28.06.2017, de 11.07.2017, de 18.07.2017 e de 19.07.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: