Pleno Ordinario 23 de outubro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 21 DE SETEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2018. 3. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE SUBSTITUCIÓN E RETIRADA DE POSTES DE ENERXÍA ELÉCTRICA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A MURALLA DE MONFORTE. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E RESPALDAR ÁS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE DO ESTADO COMO GARANTES DO ESTADO DE DEREITO. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA MODERNIZACIÓN DA ACCESIBILIDADE EN ESPAZOS PÚBLICOS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA RECLAMAR A COBERTURA DO ESPECIALISTA EN DIXESTIVO NO HOSPITAL COMARCAL. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE O GOBERNO DA DEPUTACIÓN CONTINÚE A OFRECER O SERVIZO DE CATAMARÁNS NAS RUTAS FLUVIAIS DOS CAÑÓNS DO SIL E NO RÍO MIÑO DURANTE TODO O ANO. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE ELABORACIÓN DUN PLAN DE EMERXENCIA CONTRA A SECA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.09.2017 a 17.10.2017. 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 02.10.2018 e de 13.10.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: