Pleno Ordinario 14 de febreiro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE DECEMBRO DE 2016. 2. DACIÓN DE CONTA DA CONSTITUCIÓN FORMAL E COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO E CONTROL DOS ACORDOS PLENARIOS APROBADOS. PARTE RESOLUTIVA **************** 3. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. 4.MOCIÓN, INSTADA POLA COMISIÓN PROMOTORA DA INICIATIVA, PARA A ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR NO PARLAMENTO GALEGO DA “CORRESPONSABILIDADE PARENTAL E DAS RELACIÓNS FAMILIARES NO CESE DA CONVIVENCIA”. 5. APOIO, A SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN AMARCAN, CONTRA O MALTRATO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES EN CAUTIVIDADE. 6. ADHESIÓN AO CONVENIO ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) E AS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS DE ENERXÍA PARA A PROTECCIÓN DAS PERSOAS E FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE OU URXENCIA SOCIAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DA COORDINACIÓN COS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. 7. CESIÓN DO INMOBLE DA AVENIDA DE GALICIA, Nº 77, PARA COMISARÍA DE POLICÍA. 8. TARIFAS URBANAS DE TAXI DE MONFORTE DE LEMOS 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A NECESIDADE DE ELABORAR E APROBAR UNHA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE MONFORTE. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A HUMANIZACIÓN DA RÚA ROF CODINA E O ENTORNO DA GARDERÍA MUNICIPAL. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á POSTA EN FUNCIONAMENTO DO PORTO SECO DE MONFORTE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA PEONALIZAR A PONTE MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA Á SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO PARA SOLICITAR UNHA REUNIÓN URXENTE DA MESA DE SEGURIDADE E EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PARA QUE REVISE E MODIFIQUE O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN TIPO C PARA OS CENTROS EDUCATIVOS. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE INCUMPRIMENTOS DE AQUALIA, PARTICULARMENTE SOBRE A NON APLICACIÓN DA POTABILIZACIÓN CON OZONO NA NOVA ETAP. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 16. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.12.2016 a 02.02.2017. 17. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.12.2016, dúas de 30.12.2016 e de 23.01.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: