Pleno Ordinario 27 de febreiro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 14 DE FEBREIRO DE 2017 PARTE RESOLUTIVA **************** 2. PROPOSTA, INSTADA POLA ASOCIACIÓN AMARCAN, DE ELABORAR UNHA NORMATIVA DE PROTECCIÓN E BENESTAR ANIMAL QUE SE AXUSTE Á REALIDADE ACTUAL. 3. ACORDO DE SEPARACIÓN DA "ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LOXÍSTICA E TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE GALICIA". 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A DERROGACIÓN DO REAL DECRETO 16/2012. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN E TENZA DE ANIMAIS DO CONCELLO DE MONFORTE. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA E DOS LOCAIS MUNICIPAIS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NECESARIAS EN DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA AOS DANOS CAUSADOS POLOS TEMPORAIS DE FEBREIRO E ÁS RESPONSABILIDADES DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS SUBMINISTRADORAS, ASÍ COMO LEVAR A CABO, POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA, UN ESTUDO DE VIABILIDADE DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA AO GOBERNO ESTATAL PARA SOLICITAR QUE NA FUTURA MODIFICACIÓN DA LEI REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA SE CONTEMPLE A POSIBLE RETROACTIVIDADE, CANDO MENOS DE 4 ANOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, OU MELLOR, DÍA DA IGUALDADE DE DEREITOS DAS MULLERES. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 06.02.2017 a 16.02.2017. (E de Resolucións do 26 e do 30 de xaneiro de 2017, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 13.02.2017) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: