Pleno Ordinario 24 de abril de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE MARZO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL DOS INGRESOS MUNICIPAIS DE DEREITO PÚBLICO. 3. CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCIÓN E ENTREGA DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS, RÚAS SANTA CLARA, A VEIGA, CHANTADA, JUAN MONTES E PADRE FEIJOO. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE POLA BIODIVERSIDADE CONTRA A EUCALIPTIZACIÓN. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA DECLARAR MONFORTE DE LEMOS VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A CONTINUACIÓN DO ACONDICIONAMENTO DA CANLE E MARXES DO RÍO CABE AO SEU PASO POR MONFORTE DE LEMOS NO TRAMO ENTRE O CLUB FLUVIAL E O NÚCLEO DE RIBAS ALTAS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O ESTABLECEMENTO DE CRITERIOS OBXECTIVOS PARA A DETERMINACIÓN DAS CONTÍAS DAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEPORTIVAS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A REVISIÓN CATASTRAL E A REDUCIÓN DO TIPO IMPOSITIVO E INCLUSIÓN DE BONIFICACIÓNS NA ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE Á XUNTA DE GALICIA QUE RECTIFIQUE NO SEU ACORDO DE CANCELACIÓN DO CURSO DO CELGA 3 QUE ESTABA PREVISTO REALIZAR NO IES RÍO CABE DE MONFORTE DE LEMOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 17.03.2017 a 12.04.2017. 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.03.2017, 24.03.2017 e 04.04.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: