Pleno Ordinario 26 de xuño de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE MAIO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ESCRITO DE MEMBROS DA CORPORACIÓN DE ABANDONO DO GRUPO MUNICIPAL AO QUE PERTENCÍAN. DECISIÓNS QUE PROCEDAN. 3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 23/2017: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE OBRIGAS PENDENTES (CONTA 413). 4. CESIÓN DO INMOBLE DA AVENIDA DE GALICIA, Nº 77, PARA COMISARÍA DE POLICÍA. 5. DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS: RÚA MONTEPANDO, CAMIÑO DA VIÑA VELLA, RÚA MANUEL ANTONIO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E A DIVULGACIÓN DESTA DOENZA. 7. MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PP E DE ESPERTA MONFORTE E DE CATRO CONCELLEIRAS/O PARA A REPROBACIÓN DO ALCALDE SR.TOMÉ ROCA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.05.2017 a 16.06.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 06.06.2017) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: