Pleno Ordinario 27 de novembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 23 DE OUTUBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. SOLICITUDE DE INTEGRACIÓN NA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DO CAMIÑO DE INVERNO A SANTIAGO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O RELATIVA Á REFORMA DA RÚA DUQUESA DE ALBA. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á VAGA DE LUMES QUE SUFRIU GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS GRAVES AVARÍAS QUE AFECTARON Á REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE MONFORTE ENTRE OS DÍAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA OS LUMES FORESTAIS E POLO DESENVOLVEMENTO RURAL. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/OP NON ADSCRITAS/O PARA PACTAR UN PROGRAMA DE MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE MONFORTE QUE ASEGURE A SÚA VIABILIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O 25 DE NOVEMBRO. 10. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 11. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 18.10.2017 a 21.11.2017. 12. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (dúas de 07.11.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 14. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2017. 15. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2017. 16. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: