Pleno Ordinario 29 de xaneiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 18 (ORDINARIA) E DO 28 (EXTRAORDINARIA) DE DECEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS VIVENDAS EN ESTADO RUINOSO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA COMISIÓN PARA PROCURAR UNHA SOLUCIÓN AO PROXECTO DE PRODEME NO NOSO CONCELLO. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA RESOLVER O PROBLEMA DE RISGA DENTRO DO COLECTIVO DE ETNIA XITANA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORA DA ESTRADA N-120. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á SEGURIDADE NOS PASOS DE PEÓNS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA SOLICITAR A SUPRESIÓN DOS PASOS A NIVEL DE MONFORTE DE LEMOS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA ABORDAR O PROBLEMA DA SITUACIÓN DE RUÍNA NOS INMOBLES DE EXTENSAS ÁREAS DE MONFORTE DE LEMOS. 9. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 13.12.2017 a 23.01.2018; con dación de conta específica da Resolución do 11/01/2018 referente ao despido dunha traballadora do obradoiro de emprego (art. 21.1h) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local). 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.12.2017 (tres) e de 18.01.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: