Pleno Ordinario 26 de febreiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE XANEIRO DE 2018. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN AO APOIO ÁS REIVINDICACIÓNS LABORAIS DOS FUNCIONARIOS E FUNCIONARIAS DE XUSTIZA DE GALICIA. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O EN CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÓN DA ZONA ARI AO BARRIO DA ESTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS PARA A SÚA DINAMIZACIÓN. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NECESARIAS NAS RUAS VICENTE RISCO, RAIMUNDO PATIÑO E LUIS SEOANE. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E DEFENDER A PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA HOMENAXEAR Á ATLETA MONFORTINA SALETA FERNÁNDEZ. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA APOIAR A REIVINDICACIÓN FEMINISTA DO 8 DE MARZO. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA RECUPERAR A XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE RUTAS FLUVIAIS DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 11. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.01.2018 a 20.02.2018. 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 30.01.2018 e de 09.02.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: