O Concello de Monforte concede axudas a asociacións sen ánimo de lucro por actuacións en servizos sociais desenvoltas en 2019

Monforte de Lemos, 4 de xaneiro de 2020. Na Xunta de Goberno do Concello de Monforte, celebrada o pasado luns día 30 de decembro de 2019, o Equipo de Goberno aprobou a concesión de subvencións a entidades e asociacións sen ánimo de lucro, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, que realizasen proxectos e actividades de prestación de servizos sociais no Concello de Monforte, realizadas no exercicio 2019.

Con estas axudas, o Goberno municipal intenta facilitar recursos de inclusión social, garantir a autonomía persoal e brindar oportunidades sociais e educativas, así coma axudar a previr a aparición de dependencia, desigualdade ou desprotección a aquelas persoas máis vulnerables.

Esta liña de axudas posta en marcha polo Concello de Monforte ten por obxecto, en verbas do Alcalde, José Tomé Roca, “fomentar e apoiar o desenvolvemento de proxectos complementarios de servizos sociais comunitarios de entidades de iniciativa social, previamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, atendendo ó seu interese social, calidade, carácter innovador e articulación efectiva coa oferta pública de servizos sociais comunitarios”.

A contía destinada a estas subvencións para actividades realizadas no ano 2019 ascendeu a 12.000 euros, sendo 2.000 euros a contía máxima de cada subvención.

 

Beneficiarios e requisitos

As entidades que podía optar a ser beneficiarias destas subvencións de carácter social, debían cumprir os seguintes requisitos:

  1. Ter a súa razón social ou sede no Concello de Monforte de Lemos.
  2. Carecer de ánimo de lucro.
  3. Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Monforte de Lemos como asociación de clase asistencial.
  4. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello, coa Seguridade Social e Axencia Tributaria.
  5. Non incorrer en ningún dos supostos de prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións públicas previstos na Lei 9/2007, do13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
  6. Que a actividade para a que solicitasen a subvención estivese prevista dentro dos obxectivos da entidade e acorde co establecido na base terceira das bases reguladoras e recollidos nos seus estatutos fundacionais.
  7. Ter xustificado debidamente as subvencións municipais recibidas con anterioridade nos termos que se fixasen nas correspondentes convocatorias.

Quedaron excluídas desta liña de axudas as entidades e asociacións de carácter exclusivamente cultural, veciñal, xuvenil, deportivo, ANPAS e profesionais.

Tras finalizar os prazos de presentación de solicitudes, e superados os pertinentes informes técnicos logo da revisión da documentación presentada en cada caso, a Xunta de Goberno do Concello aprobou a concesión das seguintes subvencións:

 

NÚM.

ASOCIACIÓNS INSCRITAS NO REXISTRO

IMPORTE SUBVENCIÓN

1

AGORA

2.000 €

2

AUXILIA

2.000 €

3

ALBORES

2.000 €

4

AFAMÓN

2.000 €

5

CIOR GALICIA

2.000 €

6

RULIÑOS TERRA DE LEMOS

802,85 €

 

Todas estas axudas son independentes das actividades que se levan a cabo dende a Concellería de Servizos Sociais dentro do programa Activa Monforte, que se desenvolven no Centro Cívico e nas diferentes parroquias do Concello, e que teñen gran éxito de participación.