O persoal do Concello de Monforte incorporarase ó traballo presencial a partir do vindeiro luns 11 de maio

Monforte de Lemos, 7 de maio de 2020. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, asinou na mañá de hoxe un decreto mediante o cal se establece a reincorporación, o vindeiro luns día 11 de maio, ó traballo presencial de todos os empregados públicos do Concello de Monforte de Lemos que non estiveran realizando teletraballo, en previsión de que o luns se alcance a Fase I de desescalada ante a crise do COVID-19 anunciada polo Goberno da Nación.

Do mesmo xeito, tanto os empregados públicos que viñeran realizando teletraballo como aqueles cuxa función foi calificada como actividade esencial de xeito rotatorio polo Decreto de Alcaldía do 16 de marzo de 2020, reicorporaranse ó seu traballo de forma ordinaria a partir do 25 de maio.

En todos os casos, na reincorporación do persoal municipal ós seus postos de traballo tense en conta a existencia dos colectivos clasificados como grupos vulnerables para COVID-19 polo Ministerio de Sanidade, no seu documento “Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19”, no que se recolle que estarán exceptuados de reincorporarse nunha primeira etapa aquelas persoas diagnosticadas con diabetes, enfermidade cardiovascular, (incluída a hipertensión), enfermidade pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cancro en fase de tratamento activo, así como mulleres embarazadas e maiores de 60 anos.

 

Antecedentes

O pasado 14 de marzo, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, no que se incluíron, entre outras medidas, limitacións á liberdade de circulación das persoas, cos efectos que iso supón para cidadáns, traballadores e empresas. Especificamente, no ámbito da Administración Local, dispúxose a suspensión dos termos e prazos administrativos.

Neste senso, o funcionamento do Concello de Monforte, como o resto dos municipios e provincias do Estado, sufriu unha paralización significativa como consecuencia da crise do COVID-19, polo que se fixo necesario adoptar medidas para procurar unha saída áxil ós procedementos administrativos retardados pola declaración do estado de alarma e, tamén medidas que garantisen o dereito á saúde tanto de todo o persoal ó servizo do Concello de Monforte como dos cidadáns que se relacionan coa administración municipal.

Deste xeito, aínda que os prazos procedimentales foron suspendidos os traballadores municipais, ben de forma presencial ben por medio de teletraballo, viñeron desenvolvendo a súa actividade e tramitación dos diversos procedementos, na medida en que dita suspensión de prazos permitiuno, algo que quedou establecido por Decreto da Alcaldía de data 16 de marzo, ampliado o outro de data 18 dese mesmo mes.

Toda vez que o Goberno de España anunciou o inicio das fases de desescalada, “dende o Equipo de Goberno do Concello estimamos convinte”, segundo traslada o Alcalde,  “ir recuperando a normalidade no ámbito administrativo, e, en consecuencia, os empregados públicos municipais iranse paulatinamente reincorporando ó traballo presencial, iso si, coa adopción das garantías precisas para que nin a súa saúde, nin a saúde dos cidadáns véxanse postas en perigo por dita reincorporación”.

 

 DECRETO INCORPORACIÓN Ó POSTO DE TRABALLO, TRABALLADORES CONCELLO DE MONFORTE

 

MEDIDAS DE REINCORPORACIÓN PARA OS EMPREGADOS  E EMPREGADAS MUNICIPAIS

De acordo coas indicacións das autoridades sanitarias, a reincorporación ó traballo presencial dos empregados públicos do Concello de Monforte farase de acordo coas seguintes medidas:

A.- PREVIAMENTE Ó ACCESO Ó POSTO DE TRABALLO.

1. Se se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ó respirar, etc.) que poidese estar asociada co COVID-19 non débese acudir ó traballo e deberase contactar co teléfono de atención ó COVID-19 da Xunta de Galicia, ou co centro de atención primaria que corresponda e seguir as súas instrucións. Non se debe acudir ó posto de traballo ata que confirmen que non hai risco para o traballador ou para os demais.

2. Se se estivo en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que estean non mesmo lugar que un caso, mentres ou caso presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou se compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo COVID-19, non se deberá acudir ó posto de traballo, ata a ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días. Durante ese período realizarase un seguimento por se aparecen signos da enfermidade.

3. No caso de ser vulnerable por idade (maior de 60 anos), por estar embarazada ou por padecer afeccións médicas anteriores (como, por exemplo, hipertensión arterial, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cancro ou inmunodepresión) non será obrigatorio o traballo presencial. No caso de que non se poidan realizar as tarefas a distancia, contactarase cun facultativo para que acredite, non seu caso, que efectivamente debe permanecer nunha situación de illamento a efectos laborais e, se así fose, considerarase unha situación asimilada a accidente de traballo para a prestación económica de incapacidade temporal.

4.- Facer o curso de formación deseñado pola Mutua de Traballo para a protección fronte ó COVID-19, nos centros de traballo.

 

B.- DESPRAZAMENTOS Ó TRABALLO.

1. Sempre que sexa posible, priorizarase as opcións de mobilidade que mellor garantan a distancia interpersoal de aproximadamente 2 metros sendo aconsellable o transporte individual.

2. No suposto de desprazamentos ó traballo andando, en bicicleta ou en moto, non é obrigatorio o uso da mascarilla, pero si é necesario gardar a distancia interpersoal ó camiñar pola rúa.

3. Nos desprazamentos nun turismo, extremar as medidas de limpeza do vehículo e evitar que viaxe máis dunha persoa por cada fila de asentos mantendo a maior distancia posible entre os ocupantes.

4. Non caso de desprazamentos en taxi ou un VTC, só debe viaxar unha persoa por cada fila de asentos mantendo a maior distancia posible entre os ocupantes.

5. Nas viaxes en autobús gardar a distancia interpersoal cos compañeiros de viaxe. No caso dos autobuses públicos, o condutor velará porque se respecte a distancia interpersoal. É recomendable usar unha mascarilla hixiénica, non médica, no transporte público.

 

C.- NO CENTRO DE TRABALLO.

1. Os responsables das distintas unidades administrativas organizarán o traballo de forma que nas tarefas e procesos laborais os traballadores poidan manter a distancia interpersoal de aproximadamente 2 metros, tanto na entrada e saída ó centro de traballo como durante a permanencia no mesmo.

2. Asegurarase que a distancia interpersoal está garantida nas zonas comúns e, en calquera caso.

3. A continuación da actividade debe guiarse polo principio de minimización de risco. En todo caso, deber evitar a realización de actividades que impliquen aglomeracións de persoas, aínda que sexa posible o mantemento da distancia de 2 metros.

4. Organizarase a entrada ó traballo de forma graduada para evitar aglomeracións na entrada ós centros de traballo.

5. Implementaranse medidas para minimizar o contacto entre as persoas traballadoras e os clientes ou público (pantallas de protección individual, sinalización de distancias, paneis informativos, etc.).

6. Nas dependencias municipais con atención ó público atenderase ás seguintes consideracións:

  • O aforamento máximo deberá permitir cumprir co requisito de distancia interpersoal.
  • Cando sexa posible, habilitaranse mecanismos de control de acceso nas entradas.
  • Todo o público, incluído o que espera, debe gardar a distancia interpersoal.
  • O Concello deberá facilitar equipos de protección individual cando o risco non poida evitarse ou non poida limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas ou procedementos de organización do traballo.
  • Os equipos de protección individual serán adecuados ás actividades e traballos a desenvolver.

7. Os responsables das unidades administrativas do Concello graduarán os horarios o máximo posible se o espazo de traballo non permite manter a distancia interpersoal nas quendas ordinarias, contemplando posibilidades de redistribución de tarefas mediante tunos de mañá e tarde e/ou teletraballo.

8. As reunións de traballo serán, con carácter xeral, polo sistema de videoconferencia.

9. Non se farán desprazamentos de traballo que non sexan esenciais e que poidan substituírse mediante chamada ou videoconferencia.

10. Non é imprescindible usar mascarilla durante a xornada laboral, salvo nos casos de atención directa ó público, sempre mantendo á distancia interpersoal.

 

D.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS.

1. De acordo coa normativa de riscos laborais, informarase ó persoal de forma adecuada, actualizada e habitual das recomendacións sanitarias que deben seguir de forma individual, facilitando a todos eles e elas as avaliacións de riscos nas diferentes actividades realizada pola empresa de prevención de riscos laborais Qualtis.

Neste sentido facilitarase a todos/as os traballadores/as o plan de continxencia, elaborado por dita empresa Qualtis, identificando o risco de exposición ó virus das diferentes actividades que se desenvolven no centro de traballo, adoptando medidas de protección en cada caso de acordo coa normativa aplicable en cada momento.

2. Proverase ó persoal dos produtos de hixiene necesarios para poder seguir as recomendacións individuais, adaptándose a cada actividade concreta. Con carácter xeral, é necesario manter un aprovisionamento adecuado de xabón, solución hidroalcohólica e panos desbotables. Quedando prohibida a utilización de produtos de varios usos.

3. Dotarase ó persoal responsable do material de limpeza necesario para poder acometer as tarefas de hixienización reforzada a diario. Entre eles lixivia e produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade para desinfectar.

4. Aprovisionarase a todos e todas os empregados e empregadas de material de protección, especialmente luvas e mascarillas.

5. Queda prohibida, con carácter xeral, a utilización de equipos e dispositivos doutros traballadores. No caso de que sexa necesario, aumentaranse as medidas de precaución e, se é posible, desinfectarlos antes de usalos. Se non é posible, lavar as mans inmediatamente despois de usalos.

 

E.- RECOMENDACIÓNS ÓS TRABALLADORES.

1. Cumprir con todas as medidas de prevención que se indiquen polo Concello.

2. Manter a distancia interpersoal (aproximadamente 2 metros).

3. Evitar o saúdo con contacto físico, incluído o dar a man.

4. Lavar frecuentemente as mans con auga e xabón, ou cunha solución hidroalcohólica. É especialmente importante lavarse logo de tusir ou estornudar ou logo de tocar superficies potencialmente contaminadas. Tratarase de que cada lavado dure polo menos 40 segundos.

5. Cubrirase o nariz e a boca cun pano desbotable ó tusir e estornudar, e lanzalo a continuación a un cubo de lixo que conte con pechadura. Se non hai panos empregar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans.

6. Evita tocar os ollos, o nariz e a boca.

7. Facilitar o traballo ó persoal de limpeza cando se abandone o posto de traballo, despexando o máximo posible.

8. Tirar calquera residuo de hixiene persoal -especialmente, os panos desbotables, de forma inmediata, ás papeleiras ou colectores habilitados.

9. Notar síntomas, avisar ós compañeiros e superiores, extremar as precaucións, tanto de distanciamento social como de hixiene, mentres se estea no posto de traballo e contactar de inmediato co servizo de prevención de riscos laborais do Concello, ou co médico de atención primaria, ou co teléfono de atención ó COVID-19 da Xunta de Galicia.

F.- MEDIDAS DE HIXIENE NON CENTRO DE TRABALLO.

1. Realizaranse tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e por espazo de cinco minutos.

2. Reforzarase a limpeza dos filtros de aire e aumentarase ou nivel de ventilación dos sistemas de climatización para renovar o aire de xeito máis habitual.

3. Reforzaranse as tarefas de limpeza en todas as estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente aquelas que se tocan con máis frecuencia como fiestras ou pomos de portas, así como todos os aparellos de uso habitual polos empregados, desde mandos de maquinaria a mesas e computadores.

4. Limparase a área de traballo usada por un empregado en cada cambio de quenda.

5. Incorporarase lixivia ou outros produtos desinfectantes ás rutinas de limpeza, sempre en condicións de seguridade.

6. Asegurarase unha correcta protección do persoal encargado da limpeza. Todas as tarefas deben realizarse con mascarilla e luvas dun só uso.

7. Unha vez finalizada a limpeza, e tras espirse de luvas e mascarilla, é necesario que o persoal de limpeza realice unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.

8. En caso dous uniformes de traballo ou similares, serán embolsados e pechados, e trasladaranse ata ou punto onde se faga ou seu lavado habitual, e lavaranse cun ciclo completo a unha temperatura de entre 60 e 90 graos.

 

G.- XESTIÓN DOS RESIDUOS NOS CENTROS DE TRABALLO.

1. A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose do modo habitual, respectando os protocolos de separación de residuos.

2. Os panos desbotables que o persoal empregue para o secado de mans serán desbotados en papeleiras ou colectores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.

3. Todo o material de hixiene persoal (mascarillas, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recolleitas separadas).

4. No caso de que un traballador presente síntomas mentres se atope no seu posto de traballo, será preciso illar o colector onde deposite panos ou outros produtos usados. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con pechadura, para ou seu depósito na fracción resto.

 

H.- LOGO DE IR Ó TRABALLO.

1. Os traballadores deberán coidar as distancias e as medidas de prevención de contaxios e hixiene no fogar, máxime se conviven con persoas de grupos de risco.