O Alcalde informa das obras para arranxar a Ponte de Piñeira

Monforte de Lemos, 21 de setembro de 2022. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, acompañado pola Tenente de Alcalde, Gloria Prada, e o Concelleiro de Obras, Medio Rural e Servizos, José Luis Losada, visitou na mañá de hoxe o inicio dos traballos de construción do novo pilar da ponte de Piñeira, unha vez rematados os informes técnicos e determinados os traballos necesarios para levar a cabo a reposición de dito pilar.

Na visita, o rexedor monfortino deu a coñecer os traballos previstos para levar a cabo a reposición do seu pilar nº2, logo de que esta estrutura fora pechada ó tráfico e ós peatóns a finais do pasado mes de xuño, tras detectarse unha deficiencia en dito pilar.

O pasado mes de xuño, tras detectar o Concello deficiencias neste pilar da ponte de Piñeira que podían poñer en perigo ós seus usuarios, o Alcalde decidiu decretar o seu peche, tanto ó tráfico de peatóns como de vehículos, co obxecto de levar a cabo os estudos pertinentes encamiñados a analizar polo miúdo a deficiencia do pilar, así como revisar o seu estado xeral, para proceder á súa reparación.

“Tras seren executados os correspondentes traballos de enxeñería a cargo da empresa Extraco e do director de obra designado polo Concello, traballos necesarios para determinar a situación do pilar da ponte e para darlle unha solución á deficiencia detectada, nos próximos 5 días levarase a cabo a colocación de micropilotes nunha profundidade de 9 metros para estabilizar o terreo e proceder á construción do novo pilar”, subliñou o Alcalde.

O rexedor monfortino tamén anunciou que os traballos estarán rematados na súa totalidade, si as circunstancias do tempo o permiten, aproximadamente a finais do mes de outubro.

Dado que as obras son contratadas por emerxencia, o custe das actuacións estímase segundo os técnicos, en 200.000 euros máis ive, o que ascenderá a 242.000 euros aproximadamente.

-”Unha vez estean rematadas as obras de arranxe da ponte de Piñeira”, concluíu o Alcalde, procederemos ó restablecemento do tráfico de vehículos e de persoas, previsiblemente en novembro, unha vez que estea endurecido o novo pilar”.

 

Diagnose do estado do pilar da ponte

Deste xeito, os traballos de enxeñería mencionados polo Alcalde, comprenderon a inspección da ponte, así como o levantamento topográfico do cauce, a elaboración dun estudo hidrolóxico, a emisión dun informe xeotécnico e o correspondente proxecto técnico da reconstrución do pilar afectado.

En concreto, os informes emitidos indican que se produciu un descalce da cimentación que provocou un asento e un xiro do pilar, que tivo como consecuencia a perda de apoio entre o taboleiro e dito pilar.

Esta perda de apoio “obrigou ó corte da vía, xa que o vano resultante conta co dobre de luz que os vanos iniciais, non tendo a capacidade estrutural necesaria para soportar as cargas do tráfico, nin estando garantida a capacidade estrutural baixo o propio peso”, indica o informe.

 

Traballos de reposición do pilar

Unha vez analizada a situación da ponte e emitidos os pertinentes informes, trala revisión de estrutura e coa conformidade das administracións autonómica e do Estado, competentes na materia, os traballos que se están a levar a cabo para a reparación da ponte son os seguintes.

1.- Desvío do cauce a través dos vanos da marxe esquerda do río Cabe:

Para elo execútanse as seguintes accións:

 • Colocación de barreiras antiturbidez
 • Desbroce das marxes.
 • Retirada de material existente na marxe esquerda para a recuperación do ancho  orixinal, alcanzando a capacidade necesaria para o desvío.
 • Formación de camiño de acceso a través da área recreativa.

2.- Formación de plataforma de traballo, con recheo de escollera:

A construción desta plataforma é necesaria para:

 • Apeo do correspondente taboleiro.
 • Execución dos sondeos necesarios para a caracterización do solo, para a elección da solución máis axeitada para as condicións da cimentación co obxecto de reconstruír o pilar.

3.- Colocación de cimbra de apeo do taboleiro:

Esta colocación lévase a cabo en dous puntos situados antes e despois do pilar dúas, co que se permitirá a execución dos traballos necesarios para a reconstrución do pilar afectado.

4.- Execución da cimentación profunda mediante micropilotes e encepado, nunha profundidade de 9 metros para estabilizar o terreo, sobre a que se construirá de novo o pilar, coa mesma forma dos pilares existentes.

5.-Reposición ao estado inicial do cauce do río Cabe:

Unha vez levada a cabo a cimentación profunda do pilar, procederase á:

 • Retirada da delimitación do canal de derivación da marxe esquerda
 • Retirada da cimbra
 • Retirada da escollera da marxe dereita
 • Restauración do cauce do río.
 • Restauración da zona de acceso á ponte, de persoas e vehículos.