O Alcalde decidiu sacar a licitación, por primeira vez en moitos anos, o inventario de todos os bens municipais

Monforte de Lemos, 10 de novembro de 2023. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar que o Concello acometerá a actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos, “co que por primeira vez en moitos anos teremos un inventario no que se recollan todos os bens municipais actualizados e cos datos correctos”.

Neste senso, o Alcalde xustificou esta necesaria actuación, xa que “o último inventario de bens foi elaborado no ano 2006 e dito inventario está incompleto ó contar soamente con determinados bens inmobles, faltando todo o relativo a vías públicas e zonas verdes”.

“Dito inventario non foi actualizado en ningún momento, polo que se atopa completamente desfasado e, nalgúns casos, con datos irreais, motivo polo cal dende o Concello decidimos abordar a súa actualización, a cal nos permitirá obter un inventario practicamente novo”. 

Segundo o artigo 25.2 d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do réxime local, o Concello ten atribuída a competencia en “... infraestrutura viarias e outros equipamentos da súa titularidade...”. Así mesmo, a Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das administracións públicas recolle no artigo 32 a obriga de formar inventario de todos os bens e dereitos que integran o patrimonio das administracións. E o Real Decreto 1732/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades Locais, sinala no artigo 17.1 o seguinte: “As Corporacións locais están obrigadas a formar inventario de todos os seus bens e dereito, calquera que sexa a súa natureza ou forma de adquisición”.

Dada a complexidade do traballo, que require de medios técnicos e humanos específicos, o Concello levará a cabo a contratación dunha empresa especializada para a contratación do mesmo.

Por este motivo, dende o Concello ábrese a licitación do concurso para a elaboración do inventario de todos os bens do Concello de Monforte, sendo o importe do contrato de 66.115,70 euros, máis 13.884,30 euros de IVE, o que fai un total de 80.000 €.

O prazo de presentación ofertas estará aberto ata o venres 24 de novembro de 2023. Unha vez rematado, as correspondentes mesas de contratación celebraranse o luns 27 de novembro ás 11 h., e o luns 11 de decembro ás 11 h.

O prazo máximo de execución será de 14 meses dende a data de formalización do contrato.

 

Antecedentes para a actualización do Inventario de bens e dereitos

O adxudicatario deste servizo deberá levar a cabo a descrición e valoración de todos os bens e dereitos de titularidade municipal que sexan incluídos no Inventario Municipal de bens e no Inventario separado, así como todas aquelas tarefas que, aínda non figurando expresamente relacionadas resulten necesarias para dar cumprimento ás previsións do Regulamento de bens das Entidades Locais.

Tamén deberá levar a cabo os traballos precisos para a regularización catastral e inscrición no Rexistro da Propiedade dos bens inmobles e dereitos reais inventariables, que non estivesen debidamente rexistrados.

A execución dos traballos basearase, por unha banda, na documentación existente no Concello e por outro na investigación e traballos de campo que deberá realizar o adxudicatario e que resulten necesarios para a correcta cualificación e inclusión no Inventario de cada un dos bens e dereitos, todo iso conforme a lexislación aplicable.

A elaboración do Inventario deberá realizarse mediante a análise, entre outras, da seguinte documentación:

 • Inventario de Bens e Dereitos existente na actualidade no Concello.
 • Certificacións e relación de datos catastrais (Padrón de IBI rústica e urbana), correspondentes ao último ano da súa aprobación.
 • Escrituras Públicas, contratos de xestión de servizos, concesións administrativas, acordos de cesión, convenios e outros títulos ou documentos.
 • Información Rexistral (Certificacións, notas simples informativas).
 • Planos parcelarios de leiras (urbanas e rústicas).
 • Todo tipo de instrumentos de xestión urbanística existentes.
 • Rueiro municipal.
 • Calquera outro arquivo ou fonte de información que resulte de interese para a completa actualización do Inventario.

 

Condicións do licitador para o desenvolvemento do proxecto

O licitador deberá acreditar na súa oferta que dispón de medios e persoal, suficiente e especializado, para a realización da totalidade do traballo descrito no presente Prego, e con experiencia para o cumprimento dos fins propostos.

Os traballos realizaranse nas dependencias do Concello cando sexa necesario para o desenvolvemento e execución do obxecto de contrato. Os expedientes administrativos orixinais non poderán saír das dependencias municipais, salvo para algunha actuación ou xestión relacionada co inventario, para a que a saída sexa imprescindible.

O adxudicatario deberá así mesmo detallar os medios materiais dos que dispón para o desenvolvemento dos mesmos (ordenadores, impresoras, material de oficina, material de topografía…).

Para levar a cabo o traballo ao que se refire o presente prego, deberá acreditarse que o persoal adscrito a este contrato posúe os coñecementos xurídicos, administrativos, urbanísticos, contables e técnicos necesarios para a consulta de arquivos, realización de trámites rexistrais e catastrais, comprobación de planos, realización de medicións, investigacións de campo, valoracións, etc., así como os coñecementos informáticos suficiente en relación co manexo da ferramenta e aplicación informática a fornecer.

O licitador propoñerá, de forma detallada, o persoal que vaia realizar os traballos que estará composto, polo menos por:

 • Un Licenciado en Dereito, con experiencia acreditada en Dereito Público[Administrativo e Urbanismo]
 • Un Arquitecto ou Arquitecto Técnico, con experiencia en valoración de bens e urbanismo.
 • Un Enxeñeiro ou Enxeñeiro Técnico Informático, con coñecementos en topografía
 • Un administrativo.

 

Criterios de adxudicación

Os criterios de adxudicación establecidos polo Concello son:

 • Prezo: 50 puntos
 • Memoria metodolóxica e técnica: 30 puntos
 • Mantemento da aplicación informática un 2º ano: 15 puntos
 • Hora de formación a maiores das esixidas: 5 puntos

 

Traballos a desenvolver polo adxudicatario

Cada un dos bens e dereitos que integren o Inventario de bens do Concello de Monforte deberá conter como mínimo, todos e cada un dos datos e circunstancias que, conforme os artigos 18 a 36 do RBEL, deben figurar na correspondente “Ficha de inventario”.

Nos traballos para executar inclúese a análise e comprobación da situación actual dos bens e dereitos con referencia á información obtida nos servizos municipais ou, na súa falta, na documentación obtida mediante outros medios ou métodos de procura, continuando coa incorporación das omisións totais ou parciais que se descubran no correspondente proceso de reconstrución patrimonial, e dos erros que se detecten no transcurso dos traballos.

Así mesmo, deberá facerse unha investigación patrimonial dos bens e dereitos municipais a través do Catastro, Rexistro da Propiedade e demais rexistros, arquivos e fontes de información, que terminará coa redacción, configuración e entrega dun proxecto de Inventario completo e actualizado.

En calquera caso, o adxudicatario deberá levar a cabo as comprobacións e os traballos de campo que sexan necesarios, o que comprenderá o desprazamento ao lugar no que se atopen os bens, a obtención de fotografías dos mesmos e comprobación do seu estado, a investigación e identificación de todos aqueles que sexan bens de presunta titularidade municipal, non inventariados nin rexistrados, para proceder, en consecuencia, á súa depuración física e xurídica, con obxecto da súa incorporación ao Inventario do Concello.

Os traballos para realizar polo adxudicatario axustaranse ás seguintes especificacións:

a) Traballo de campo.- Consistirá na localización e identificación exacta dos bens e dereitos, incluído inmatriculacións aprobadas por acordo do Pleno, mediante a recopilación de todos os datos e documentación administrativa existente nas dependencias municipais, Catastro, Rexistro da Propiedade e outras fontes de información que se consideren necesarias, tendente á depuración xurídica e física dos bens. Para iso tomaranse en consideración títulos de dominio, actas de deslinde, planos, fotografías, valoracións, e demais documentación que, ao inventariar cada un dos bens ou dereitos, deberán consignarse na correspondente Ficha de Inventario.

Así mesmo, e conforme ás Normas subsidiarias e complementarias do planeamento do Concello de Monforte de Lemos apuntarase, na ficha dos bens inmobles, a clasificación do chan e a cualificación urbanística de cada leira. Igualmente faranse constar na ficha outros datos de interese ou que sexan necesarios para a xestión dos mesmos, tales como convenios, concesións, contratos, cesións temporais, etc.

b) Recompilación de información.- Consistente no estudo e preparación da documentación recompilada para a tramitación, ante o Catastro e Rexistro da Propiedade, das solicitudes de alta e inscrición, así como as modificacións inmobiliarias producidas para a regularización catastral e inscrición rexistral daqueles bens inmobles que non estivesen regularizados ou rexistrados, o que conlevará, nos casos en que así sexa preciso, a preparación de toda a documentación necesaria para a xestión e outorgamento dos documentos necesarios, administrativos, escrituras públicas de obra nova, división horizontal e demais trámites que o requiran.

c) Verificación, catalogación e configuración de fichas.- Comprende esta fase o labor de sistematización da información obtida, mediante a codificación física e informática, a catalogación desta conforme ao RBEL e o presente Prego de Prescricións, e a elaboración material das Fichas de cada un dos bens e dereitos, coa correspondente introdución dos datos no Programa Informático ofertado, e que permita, en todo momento, a conexión cos datos, de carácter económico, existentes na Contabilidade Municipal.

d) Valoración do bens.- Con inclusión, como mínimo, do valor de adquisición, valor catastral e/ou de mercado, cadros de amortización, valor residual, etc., e outros datos que se consideren necesarios.

e) Documentación que referenda a información.- Verificación e, no seu caso, modificación ou elaboración de planos de cada leira ou solar nos que se indicarán os lindeiros actuais, puntos fixos exteriores (camiños, edificios, etc.), así como todos aqueles elementos significativos que conteña a parcela no seu interior. Construcións, ocupacións, accesos, servidumes.

Todos os bens inmobles serán grafiados sobre planos catastrais a escala preferente 1:2000 ou inferior, actualizados á data de execución do contrato. A edición desta documentación cartográfica deberá realizarse nun ou varios tomos a escala 1:2000 ou inferior, en papel DIN A3, acorde coa cartografía das Normas complementarias e subsidiarias do planeamento de Monforte de Lemos, vixentes.

Os títulos de propiedade, certificacións catastrais, acordos adoptados, planos, fotografías e, en xeral, todos os documentos de interese, que referenden os datos do Inventario, deberán ser escaneados e asociados a cada un dos bens correspondentes ao seu epígrafe, e trataranse informaticamente, para que poidan ser consultados na correspondente Ficha de Inventario.

 

1.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS

Por cada ben ou dereito obxecto deste Inventario, confeccionarase unha ficha na que se deberá respectar, en todo caso e como mínimo, a estrutura establecida no RBEL, que os clasifica segundo a súa natureza, e agrúpaos nos seguintes epígrafes:

 1. Inmobles (edificios, solares e fincas rústicas).
 2. Dereitos reais.
 3. Mobles de carácter histórico, artístico ou de considerable valor económico e Bens BIC.
 4. Valores mobiliarios, créditos e dereitos, de carácter persoal da Corporación.
 5. Vehículos.
 6. Semoventes.
 7. Mobles non comprendidos nos anteriores enunciados.
 8. Bens e dereitos revertibles.

-Inventario de Bens Inmobles

O inventario de Bens Inmobles expresará, como mínimo, os datos seguintes:

 1. Nome con que fose coñecida a leira, se tivese algún especial.
 2. Natureza do inmoble, clasificación do chan e cualificación urbanística.
 3. Situación, con indicación concreta do lugar en que radicase a leira, vía pública a que dese fronte e número que lle correspondese nas urbanas, e a paraxe, con expresión do polígono e parcela catastral, se fose posible, nas rústicas.
 4. Lindeiros.
 5. Superficie.
 6. Nos edificios, características, superficie, noticia sobre a súa construción e estado de conservación.
 7. Clase de aproveitamento nas leiras rústicas.
 8. Natureza de dominio público ou patrimonial, con expresión de se se trata de bens de uso ou de servizo público, patrimonial ou comunal.
 9. Título en virtude do cal atribúese á Entidade.
 10. Sinatura de inscrición no Rexistro da Propiedade, no caso de que fose inscribible.
 11. Destino e acordo que o dispuxese.
 12. Dereitos reais constituídos ao seu favor.
 13. Dereitos reais que gravasen a leira.
 14. Dereitos persoais constituídos en relación coa mesma.
 15. Data de adquisición..
 16. Custo da adquisición, se fose a título oneroso, e dos investimentos efectuados e melloras.
 17. Valor que correspondería en venda ao inmoble.
 18. Froitos e rendas que producise.

Este epígrafe poderase subdividir, para facilitar o seu manexo, en subepígrafes, correspondentes a terreos de natureza urbana, rústica, edificios, excluídas vías públicas e parques e xardíns, que serán obxecto de inventario separado e especifico.

De cada inmoble recollerase, como mínimo, toda a información que lle afecte, de acordo co previsto no Regulamento de bens das Entidades Locais, así como a clasificación do chan e cualificación urbanística.

-Inventario de Dereitos Reais

O Inventario de Dereitos Reais comprenderá as circunstancias seguintes:

 1. Natureza.
 2. Inmoble sobre o que recaese.
 3. Contido do dereito.
 4. Título de adquisición..
 5. Sinatura da inscrición no Rexistro da Propiedade.
 6. Custo da adquisición, se fose onerosa.
 7. Valor actual.
 8. Froitos e rendas que producise.

-Inventario de Bens Mobles de carácter histórico, BIC, artístico ou de considerable valor económico

O Inventario de Bens Mobles de carácter histórico, BIC, artístico ou de considerable valor económico expresará:

 1. Descrición de forma que facilite a súa identificación e autor, no seu caso.
 2. Indicación da razón do seu valor artístico, histórico ou económico, e forma de adquisición.
 3. Lugar en que se atopase situado e persoa baixo cuxa responsabilidade se custodiase.

-Inventario de Valores Mobiliarios

O Inventario de Valores Mobiliarios conterá as determinacións seguintes:

 1. Número dos títulos.
 2. Clase.
 3. Organismo ou Entidade emisora.
 4. Serie e numeración.
 5. Data de adquisición..
 6. Prezo da mesma.
 7. Capital nominal.
 8. Valor efectivo.
 9. Froitos e rendas que producise.
 10. Lugar en que se atopasen depositados.

O inventario dos valores mobiliarios incluirá, tanto títulos emitidos polo Concello, como accións e participacións no capital social de sociedades, incluíndo os supostos de sociedades cuxo capital pertenza integramente ao Concello.

Ao inventariarse os créditos e os dereitos persoais da Corporación expresaranse:

 1. Concepto.
 2. Nome do debedor.
 3. Valor.
 4. Título de adquisición.
 5. Vencemento, no seu caso.

-Inventario de Vehículos

O inventario de Vehículos detallará:

 1. Clase.
 2. Tracción mecánica, animal ou manual.
 3. Matrícula.
 4. Título de adquisición (propiedade, renting, arrendamento financeiro]
 5. Destino.
 6. Custo de adquisición, no seu caso.
 7. Valor actual.
 8. Departamento ó que está adscrito.

-Inventario de Bens Semoventes

O inventario dos Bens Semoventes consignará:

 1. Especie.
 2. Número de cabezas.
 3. Servizo ao que están adscritos.
 4. Persoa encargada da custodia.

-Bens Mobles non comprendidos nos apartados anteriores.

O inventario dos Bens Mobles non comprendidos nos apartados anteriores, describiraos sucintamente, na medida necesaria para a súa individualización. A título orientativo, deberá comprender, como mínimo , as seguintes determinacións:

 1. Tipo de moble.
 2. Descrición.
 3. Localización física.
 4. Fotografías.

Incluirase neste epígrafe todo o mobiliario e aveños situados nos edificios e dependencias municipais, así como equipos de oficina, de proceso de información e maquinaria diversa, e calquera outro tipo de activos non incluídos nos apartados anteriores, facendo constar as súas características na medida necesaria para a súa individualización, mediante o reconto físico, valoración, fotografías.

En calquera caso, o licitador, na súa proposta, deberá explicar a mecánica de xestión para estes mobles.

-Bens e Dereitos Reversibles

Relacionaranse nesta parte do inventario, entre outros, os bens cedidos pola Concello ou os doados por particulares condicionalmente ou a prazo, as concesións, dereito real de superficie e usufruto, outorgados sobre bens municipais. Deberá especificarse, como mínimo, as seguintes determinacións:

 1. Descrición do dereito.
 2. Localización do ben sobre o que recae o dereito revertible.
 3. Datos do cesionario.
 4. Data de inicio do dereito.
 5. Duración.
 6. Acordo municipal que o motive.
 7. Contrato
 8. Canon ou Renda e periodicidade da mesma.

A información que debe conformar a correspondente ficha de inventario de calquera destes bens, será a correspondente aos da mesma natureza designados en epígrafes anteriores, fóra da valoración que, por non ser este un patrimonio de plena disposición por parte do Concello non será necesario realizar unha taxación de mercado actualizada.

 

2.- INVENTARIO SEPARADO DE VÍAS PÚBLICAS E ZONAS VERDES.

O Inventario de Vías Públicas e Zonas Verdes constitúe un inventario separado do Inventario Municipal de Bens, ao que, unha vez aprobado, incorpórase como Anexo.

Comprende as rúas, prazas, parques, xardíns e demais clases de zonas verdes así como camiños rurais e vías públicas de titularidade do Concello existentes no termo municipal, así como as concesións e autorizacións que se outorguen para a ocupación privativa das mesmas.

Estrutura do Inventario de Vías Públicas e Zonas Verdes

Os bens que integran o Inventario de Vías Públicas e Zonas Verdes apuntaranse por separado; segundo a súa natureza, agrupándose en dous epígrafes:

 1. Vías públicas rúas, prazas, parques, xardíns e demais clases de zonas verdes así como camiños rurais, miradoiros, embarcadoiros e polígonos.
 2. Parques, xardíns e zonas verdes.

Neste Inventario inscribiranse todas as concesións e autorizacións que se outorguen para a ocupación privativa das vías públicas, parques, xardíns e zonas verdes, salvo que se efectúen con instalacións desmontables, con bens mobles ou teñan unha duración igual ou inferior a 4 anos.

Estrutura do epígrafe de Vías Públicas

Este epígrafe recolle as vías públicas de titularidade municipal, que estean configuradas como rúas, prazas ou estradas e camiños municipais, con independencia da súa denominación como rúa, avenida, travesía, paseo, rolda, praza, glorieta ou calquera outra semellante, así como as concesións e autorizacións outorgadas polo Concello.

O epígrafe de Vías Públicas estrutúrase nos seguintes subepígrafes:

 1. Vías públicas.
 2. Concesións e autorizacións (Construcións chan e/ou subsolo).Contido das inscricións no subepígrafe de Vías públicas.
 3. Código de vía segundo o Rueiro do Padrón de habitantes.
 4. Denominación da vía.
 5. Límites da vía pública, lonxitude e anchura.