O Alcalde anuncia a convocatoria do XXVIII Concurso de deseño de Carteis das Festas Patronais 2023 de Monforte

-José Tomé Roca, segue dando a coñecer a organización dos principais eventos do calendario anual do Concello, e con esta convocatoria, inicia a folla de ruta das que serán as Festas Patronais do mes de agosto.

-“Unha vez recuperada a normalidade fronte a covid-19, retomamos a organización e realización dos eventos que conforman o noso programa anual de actividades, como é neste caso a convocatoria para o deseño do cartel das Festas Patronais,”, salienta o Alcalde.

-O prazo para presentar os deseños orixinais ó cartel das Festas Patronais de 2023 ábrese ata o 3 de maio de 2023, unha vez foron publicadas as bases na web do Concello.

-“Dende o Concello animamos a todos os artistas a participar nesta convocatoria, para que nos axuden a acadar un bo cartel para as nosas Festas Patronais, que anime a todo o mundo a achegarse no mes de agosto a desfrutar delas, recuperando así un evento que é moi importante para a nosa sociedade e para os nosos sectores económicos” subliñou José Tomé.

Monforte de Lemos, 28 de marzo de 2023. O Alcalde do Concello de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar a convocatoria do XXVIII Concurso de deseño de carteis das Festas Patronais 2023, co fin de escoller o cartel anunciador para o presente ano, unha vez recuperada a normalidade tras o Covid 19 .

Neste senso, “insistiu en que seguimos firmes no noso compromiso de volver a recuperar a normalidade  a través da organización e realización dos eventos que conforman o noso programa anual de actividades, como é neste caso a convocatoria para o deseño do cartel das Festas Patronais deste ano 2023”.

As bases deste concurso así como a convocatoria do mesmo, xa foron aprobadas e o prazo para presentar os deseños orixinais ábrese ata o 3 de maio de 2023, unha vez foron publicadas as bases na web do Concello.

Requisitos a cumprir para a presentación dos deseños

Aqueles interesados en concursar neste certame terán que facelo con obras de creación propia, orixinais e inéditas. A técnica e o formato será libre sempre que sexa apta para a reprodución mediante cuatricromía.

Os deseños deberán incluír o texto “MONFORTE DE LEMOS FESTAS PATRONAIS do 11 ó 16 de agosto 2023”, distribuído do xeito que escolla o autor ou a autora.

A entrega de orixinais realizarase persoalmente ou por correo no Rexistro Xeral do Concello de Monforte dende a data da convocatoria (publicación na web do Concello das bases) e ata o 3 de maio de 2023. Non se aceptarán aquelas obras que leven cuño de correos con data posterior.

As obras non levarán o nome do autor ou autora de maneira visible e presentaranse nun sobre asinado con pseudónimo, debendo acompañar noutro sobre pechado todos os datos persoais do autor: nome, enderezo postal completo, teléfono e enderezo de correo electrónico.

Establécese un único premio que será o cartel anunciador e a portada do programa das Festas 2023 e dótase cunha cantidade de 1.000 euros, impostos incluídos.

O cartel que reciba o premio quedará en poder do Concello de Monforte de Lemos. A propiedade intelectual do traballo gañador corresponderá ó autor ou autora, non obstante a concesión do premio levará consigo sobre o traballo gañador a cesión exclusiva e gratuíta en favor do Concello de Monforte de todos os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación por calquera modalidade, medio ou formato, incluídos os audiovisuais, os informáticos, os multimedia e os telemáticos.

O Concello poderá exercer os seus dereitos libremente, sen limitacións de tipo temporal ou territorial, sen que en ningún caso sexa necesaria a autorización do autor, que non terá dereito a ningún tipo de remuneración, percepción, participación, compensación nin indemnización por razón de ese exercicio nin da cesión de dereitos.

Do mesmo xeito, o Concello de Monforte quedará autorizado expresamente para divulgar o traballo gañador na forma e polos medios que considere máis oportunos e poderá exercer os seus dereitos sobre un fragmento ou parte do traballo, podendo adaptalo se fose necesario.

O gañador ou gañadora do concurso entregará tamén unha copia do cartel en formato dixital e incluirá os diferentes logotipos facilitados polo Concello de Monforte, e se é o caso das entidades patrocinadoras.

O cartel gañador e unha selección dos mellores traballos presentados, selección realizada polo xurado, quedarán temporalmente en poder da Delegación Municipal de Cultura para realizar unha exposición na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro. Unha vez rematada a exposición serán devoltos aqueles que sexan solicitados polos seus autores. Os autores responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos a terceiros nas obras presentadas.

O Xurado do concurso estará composto por:

PRESIDENTE: A Delegada-Concelleira de Cultura ou persoa á que designe.

VOGAIS: Persoas de diferentes ámbitos sociais, educativos e culturais de Monforte de Lemos.

SECRETARIO: O técnico de cultura do Concello de Monforte, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases do concurso.

A decisión do xurado farase pública o luns 10 de maio.

Criterios de selección e puntuacións máximas

  • Temática e relación coa cidade de Monforte e as súas festas: 30 puntos.
  • Mellor deseño gráfico: 30 puntos.
  • Tratamento das cores e tipo de letras: 20 puntos.
  • Diferentes usos do texto e das imaxes: 20 puntos.
  • Calidade técnica: 20 puntos.
  • Calidade artística: 20 puntos.
  • Impacto visual: 20 puntos.
  • Creatividade: 20 puntos.
  • Orixinalidade no deseño da montaxe: 20 puntos.

A participación no Concurso implica a total aceptación das presentes bases. A súa interpretación corresponde exclusivamente ó xurado, o cal poderá deixar deserto o premio establecido. En caso de empate decidirá o voto de calidade do presidente do xurado.

O aboamento do premio será tramitado polo Concello de Monforte de Lemos, a través dunha transferencia bancaria. Previamente ó gañador ou gañadora do concurso seralle requirida a presentación do certificado bancario cun número da conta do titular.

Non poderá realizarse o pagamento mentres o beneficiario non se atope ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou coa seguridade social ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Contra a resolución definitiva que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición perante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, se o acto foi expreso ou de tres meses, ou ben directamente o recurso contencioso - administrativo, no prazo de dous meses, perante o Xulgado co Contencioso- Administrativo de Lugo.

No non previsto nas presentes bases estarase ao disposto na ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e de xeito supletorio na Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de subvencións, no RD 887/2006 de 17 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, e na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

“Dende o Concello animamos a todos os artistas a participar nesta convocatoria, para que nos axuden a acadar un bo cartel para as nosas Festas Patronais, que anime a todo o mundo a achegarse no mes de agosto a disfrutar delas, recuperando así un evento que é moi importante para a nosa sociedade e para os nosos sectores económicos” concluíu José Tomé.