O Concello destina 12.000€ en axudas a asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de actuacións en servizos sociais en 2023

-O Alcalde, José Tomé Roca, quere comunicar que o prazo de solicitude para axudas económicas ás asociacións sen ánimo de lucro permanecerá aberto ata o día 14 de xuño de 2023 polo que todas as entidades que teñan dereito a recibilas deberán realizar a solicitude antes da data de finalización do prazo.

-As asociacións que poden optar a esta liña de axudas, para as que se destina un importe de 12.000 euros, teñen que estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, ser sen ánimo de lucro e realizar actividades no ámbito dos servizos sociais ó longo do ano 2023.

Monforte de Lemos, 1 de xuño de 2023. O Equipo de Goberno aprobou a convocatoria anual de subvencións a entidades e asociacións sen ánimo de lucro, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, que desenvolvan actuacións no ámbito dos servizos sociais no Concello de Monforte, durante o exercicio 2023.

“Con estas axudas” sinala o Alcalde, José Tomé Roca, “dende o Goberno municipal queremos facilitar a estas entidades recursos para a inclusión social, para garantir a autonomía persoal e para brindar oportunidades sociais e educativas, así coma axudar a previr a aparición de dependencia, desigualdade ou desprotección a aquelas persoas máis vulnerables”.

Esta liña de axudas posta en marcha polo Concello de Monforte busca así fomentar e apoiar o desenvolvemento de proxectos complementarios de servizos sociais comunitarios de entidades de iniciativa social, previamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, atendendo ó seu interese social, calidade, carácter innovador e articulación efectiva coa oferta pública de servizos sociais comunitarios.A contía destinada a estas subvencións para actividades realizadas no ano 2023 ascende a 12.000 euros, sendo 2.000 euros a contía máxima de cada subvención. Do mesmo xeito, como regra xeral o importe máximo da subvención para cada proxecto ou actividade non poderá exceder do 70% do seu orzamento.

Unha vez publicada esta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, o 15 de maio de 2023, o prazo de solicitude para estas axudas é de 20 días hábiles, polo que o prazo estará aberto ata o 14 de xuño de 2023.A solicitude e documentación requiridas poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede Electrónica do mesmo ou en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Beneficiarios e requisitos

As entidades que poderán optar a ser beneficiarias destas subvencións de carácter social, serán aquelas que realicen actividades ou desenvolvan proxectos de interese social para o municipio de Monforte de Lemos e deberán cumprir os seguintes requisitos:

 1. Ter a súa razón social ou sede no Concello de Monforte de Lemos.
 2. Carecer de ánimo de lucro.
 3. Estar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Monforte de Lemos como asociación de clase asistencial.
 4. Estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello, coa Seguridade Social e Axencia Tributaria.
 5. Non incorrer en ningún dos supostos de prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións públicas previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 6. Que a actividade para a que solicitasen a subvención estivese prevista dentro dos obxectivos da entidade e acorde co establecido na base terceira das bases reguladoras e recollidos nos seus estatutos fundacionais e se realicen no termo municipal de Monforte de Lemos.
 7. Ter xustificado debidamente as subvencións municipais recibidas con anterioridade nos termos que se fixasen nas correspondentes convocatorias.

Todos os requisitos sinalados deberán cumprirse na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse durante todo o período de execución do programa subvencionado.Quedan excluídas da presente convocatoria as entidades e asociacións de carácter exclusivamente cultural, veciñal, xuvenís, deportivas, ANPAS e profesionais.

Actividades obxecto de subvención

Son obxecto de subvención o desenvolvemento de actividades e proxectos de carácter social que teña como persoas destinatarias últimas calquera dos colectivos das distintas áreas de actuación propias dos servizos sociais, primando aqueles colectivos de persoas que por razón de índole económica, de saúde ou concorrencia de circunstancias sociais, étnicas ou culturais sufran especiais dificultades respecto da xeneralidade de poboación de precisen dunha atención específica para garantir o acceso a calidade de vida e participación social.

Solicitudes e documentación

As entidades interesadas deberán presentar as solicitudes de acordo cos modelos normalizados que se facilitarán no Rexistro xeral do Concello de Monforte de Lemos, nos servizos sociais comunitarios ou na web www.monfortedelemos.es.

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

 • Fotocopia compulsada do NIF en vigor da persoa física que actúen en representación.
 • Proxecto descritivo da actividade asinado pola persoa representante con especificación da data, lugar de realización, responsables do desenvolvemento da actividade, obxectivos e fins, temporalización, metodoloxía e avaliación a que se destinarán os fondos, de acordo co baremo que figura no punto 12 das bases da convocatoria.
 • Orzamento de ingresos e gastos da actividade con expresión das axudas solicitadas ou concedidas por parte doutros organismos públicos ou privados.

O Concello comprobará de oficio a inscrición no Rexistro municipal de Asociacións e a non existencia de débedas coa Facenda municipal.

Criterios de outorgamento e ponderación

A adxudicación das subvencións farase en concorrencia competitiva tendo en conta os principios de igualdade, transparencia, non discriminación e obxectividade, e as puntuacións alcanzadas serán as que determinan as subvencións obxecto de concesión conforme aos seguintes criterios de valoración, tendo en conta que cada proxecto poderá ser valorado cun máximo de 20 puntos:

 1. Calidade e contido técnico do proxecto cun máximo de 12 puntos
 2. Incidencia social do proxecto cun máximo de 5 puntos
 3. Experiencia no sector de poboación determinado pola maior implantación no Concello, cun máximo de 2 puntos.
 4. Carácter innovador do proxecto: 1 punto