Plenos

Pleno Ordinario de 04 de Xuño de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación das actas dos Plenos da Corporación de datas 7 e 10 de Maio de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da ALcaldía (do número 235 de 30 de abril de 2012 ao número 287 de 29 de Maio de 2012. 3.- Dar conta da liquidación do orzamento de 2011. 4.- Aprobación provisional rueiro no barrio das Cruces. 5.- Modificación ordenanzas fiscais: - Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. - Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos no cemiterio, conducción de cadáveres e outros servicios fúnebres. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida, tratamento e eliminación de lixo. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demáis vehículos de alugueiro. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de inmobilización, retirada e depósito de vehículos abandoados ou estacionados defectuosa ou abusivamente na vía pública. 6.- Proposta do PSOE sobre a depuradora do Polígono Industrial. 7.- Proposta do PP sobre a defectuosa execución das obras de rehabilitación da Praza de Abastos. 8.- Proposta do PP sobre a situación irregular e exceso de custe do aluguer do solar destinado a aparcamento na rúa da Cerca. 9.- Proposta do BNG sobre o recorte de financiamento para o servizo de axuda no fogar. 10.- Rogos e preguntas.

Pleno Extraordinario Urxente 10 de Maio de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Pronunciamento sobre a urxencia 2.- Operación de endebedamento conforme ó Decreto Lei 4/2012, de 24 de Febreiro, polo que se determinan obligacións de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para o pago ós proveedores das entidades locais.

Pleno Ordinario 07 de Maio de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do Pleno da Corporación de data 30 de Marzo de 2012. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 135 de 13/03/2012 ao número 234 de 30/04/2012). 3.- Defensa e promoción da Sanidade Pública en Galicia. 4.- Proposta do PSOE sobre a área sanitaria de Monforte. 5.- Proposta do PSOE sobre a situación polas escasas precipitacións. 6.- Proposta do BNG sobre a prestación do servizo de axuda no fogar. 7.- Proposta do PSOE sobre o decreto de servizos sociais comunitarios. 8.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta de Alcaldía. 9.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta do PSOE. 10.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta do PP. 11.- Proposta da Alcaldía sobre encomenda de xestión á Deputación Provincial para programa de auditorias enerxéticas en instalacións públicas de titularidade municipal. 12.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 30 de Marzo de 2012

ORDE DO DÍA 1.- Aprobación Acta do Pleno da Corporación de data 27 de Febreiro de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (do número 114, de 13 de febreiro de 2012 ao número 180, de 19 de marzo de 2012). 3.- Dar conta da relación de facturas RDL 4/2012. 4.- Dar conta de inicio de expediente de solicitude de ampliación da Área de Rehabilitación Integral de Monforte. 5.- Aprobación plan de axuste RDL 4/2012. 6.- Proposta do PSOE sobre a posta en servizo dos saneamentos das parroquias de SEOANE, GULLADE e A VIDE. 7.- Proposta do PSOE sobre festivos locais ano 2013. 8.- Proposta do PSOE sobre asfaltado da RÚA FERROL. 9.- Proposta do PP sobre a reparación da RÚA FERROL. 10.- Proposta do BNG sobre protección ás persoas afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes. 11.- Proposta do PSOE sobre participacións preferentes. 12.- Proposta do BNG sobre construcción en Monforte dunha nova ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS. 13.- Proposta do PP sobre baixa dereitos recoñecidos de dudoso cobro correspondente ós exercicios 2000 a 2007. 14.- Defensa e promoción da sanidade pública en Galicia. 15.- Modificación do artigo 36 do Regulamento de Réxime Interno da Escola Infantil Municipal. 16.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 27 de Febreiro de 2012

ORDE DO DÍA ----------- 1.- Aprobación acta do pleno de 30 de Xaneiro de 2012 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía (do 23 de Xaneiro ata o 20 de Febreiro de 2012) 3.- Proposta do PP sobre o paseo peonil de Piñeira 4.- Proposta do PP sobre a utilización pola empresa FCC de auga potable para baldeo e limpeza 5.- Proposta do BNG sobre a privatización e suba de tarifas das Escolas Infantís pertencentes á Xunta de Galicia 6.- Proposta do BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral 7.- Recoñecemento de compatibilidade 8.- Reversión ben cedido gratuitamente 9.- Regulamento Feira Medieval do Concello de Monforte de Lemos 10.- Rogos e preguntas

Pleno Ordinario 30 de Xaneiro de 2012

ORDE DO DÍA 1.- Aprobación do acta do Pleno de 26 de Decembro de 2011 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía 3.- Proposta do PSOE sobre resíduos caninos 4.- Proposta da Alcaldía sobre a creación dun centro de continuidade persoas discapacitadas e sen autonomía persoal 5.- Proposta da Alcaldía sobre o servizo galego de apoio á mobilidade persoal 6.- Proposta do PSOE sobre modificación puntual das normas subsidiarias da parcela de PRODEME 7.- Proposta do PSOE sobre dotación de luz eléctrica o local social das FONTES de REIGADA 8.- Proposta do PP sobre nome de rúa a D. MANUEL FRAGA IRIBARNE 9.- Proposta do PP sobre o servizo de abastecemento de auga potable na parroquia de FIOLLEDA 10.- Regulamento de protección de datos 11.- Reclamación da actualización do IPC no contrato de recollida e transporte de resíduos urbanos e limpeza viaria e outros servizos complementarios do Concello de Monforte de Lemos 12.- Rogos e preguntas

Pleno Ordinario 26 de Decembro de 2011

Orde do día: 1.- Aprobación acta Pleno de 28 de Novembro. 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía do número 955 de data 16/11/2011 á número 1059 de data 20/12/2011. 3.- Aprobación conta xeral exercicio 2010. 4.- Recurso de reposición reintegro de cantidades á concesionaria da xestión do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria (FCC). 5.- Proposta do PSOE sobre decreto da Xunta sobre acceso á asistencia sanitaria para persoas sen recursos económicos. 6.- Proposta do BNG sobre anulación tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas. 7.- proposta do BNG sobre os recortes plan concertado. 8.- Proposta do PSOE sobre plan concertado. 9.- Proposta do PSOE sobre o punto de inertes. 10.- Proposta do PP sobre violencia de xénero. 11.- Proposta do PP sobre contratos municipais. 12.- Nova denominación vía municipal "CAMIÑO DA CHORIMA". 13.- Rogos e preguntas.