Plenos

Pleno Ordinario 5 de Marzo de 2013

ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta do Pleno de data 28 de xaneiro do 2013 2. Dar conta de decretos da Alcaldía do número 30 (de data 18.01.2013) ata a número 106 (de data 25.02.2013) 3. Dación de conta informe seguimento plan de axuste 4. Proposta do BNG relativa aos fondos do plan concertado e o programa de teleasistencia 5. Proposta do BNG sobre a supresión oficinas liquidadoras dos rexistros da propiedade nos concellos galegos 6. Proposta do PSOE sobre avarías na rede de abastecemento de auga potable na rúa Juan Montes 7. Proposta do PSOE sobre rede viaria de canles de regadío da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 8. Proposta do PP sobre defensa do regadio valle de Lemos 9. Proposta do PSOE sobre o taller de Renfe de Monforte 10. Proposta do PSOE sobre a defensa dos traballadores do Palacio de Sober 11. Proposta do PP en relación á situación da rúa Duquesa de Alba 12. Proposta do PP no día internacional das mulleres 13. Expropiación rúa Paredes 14. Rogos e preguntas

Pleno Ordinario 28 de Xaneiro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do pleno de data 21 de decembro do 2012 e 3 de xaneiro do 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía do número 685 de data 27/12/2012 ata o número 29 de data 23/01/2013. 3.- Proposta do PP sobre amortización praza tecnico de promoción económica. 4.- Proposta do PP sobre procedemento negociado de diversos servizos sen invitación a empresas ou profesionais monfortinos. 5.- Proposta do PSOE sobre servizos de radioterpia, hemodinámica e medicina nuclear no hospital Lucus Augusti. 6.- Proposta do PSOE sobre contratación por parte do Concello de empresas de Monforte. 7.- Proposta do BNG sobre verquido de gas oil do Ies Río Cabe ó colector xeral da rúa San Pedro. 8.- Proposta do BNG sobre curso do plan de formación para excelencia turística de Galicia organizado por Turgalicia. 9.- Adhesión convenio marco xestión de residuos de pilas e acumuladores. 10.- Acordo colaboración entre o Concello de Monforte e o Rexistro da Propiedade a efectos de comunicación prevista no artigo 254.5 da Lei Hipotecaria. 11.- Denuncia convenio prestación servizo entre o Concello e a entidade Caixa de Aforros de Galicia en materia de tesourería, confección de instrumentos de cobro e recadación de ingresos de dereito público. 12.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 3 de Xaneiro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do Pleno de data 26 de Novembro de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (do número 618 de 20/11/2012 ata o número 684 de 26/12/2012). 3.- Modificación da Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Monforte de Lemos. 4.- Expediente investigación parcelas no monte comunal de Vilamarín. 5.- Proposta do PSOE sobre as taxas da administración de Xustiza. 6.- Proposta do BNG sobre restruturación pola Compañía de Paradores. 7.- Proposta do PSOE sobre a situación do Parador de Turismo de Monforte. 8.- Proposta do PP sobre a situación do Parador de Turismo de Monforte. 9.- Proposta do BNG sobre o cofinanciamento do servizo de teleasistencia domiciliaria. 10.- Proposta do BNG sobre a exclusión do xeodestino Ribeira Sacra na campaña Vive Galicia de Turgalicia. 11.- Proposta do PSOE sobre a exclusión da Ribeira Sacra por parte de Turgalicia. 12.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 26 de Novembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- APROBACIÓN ACTAS DO PLENO DE DATA 29 DE OUTUBRO E 6 DE NOVEMBRO DO 2012 2.- DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA 3.- PROPOSTA DO PSOE SOBRE MEDIDAS DO CONCELLO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS 4.- PROPOSTA DO PP SOBRE O SOBRECOSTE QUE REPRESENTA A CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTERNAS EN DETERMINADAS XESTIÓNS E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 5.- PROPOSTA DO BNG SOBRE APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS DAS ORGANIZACIÓNS AGRARIAS E Á FOLGA DE ENTREGAS DE LEITE DO 27 DE NOVEMBRO POLA GRAVE SITUACIÓN DO SECTOR LÁCTEO GALEGO 6.- EXPROPIACIÓN RÚA CELSO EMILIO FERREIRO 7.- ACTUALIZACIÓN DO IPC DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE LIXO E LIMPEZA VIARIA (FCC SA) 8.- ROGOS E PREGUNTAS

Pleno Ordinario 29 de Outubro de 2012

ORDE DO DIA: 1.- Aprobación actas do Pleno da Corporación de datas 22 e 28 de Setembro de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (da número 474 de 25/09/2012 á número 519 de 19/10/2012) 3.- Declaración de crédito non dispoñible. 4.- Proposta do PSOE sobre a desgravación do IVE para o material escolar. 5.- Moción do PP sobre execución de obras de reparación accesos a Santo Domingo. 6.- Proposta do BNG sobre situación do edificio Expolemos. 7.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 28 de Setembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno da Corporación de data 7 de Setembro do 2012 2.- Dar conta de decretos da Alcaldia do día 3 de Setembro ata o 24 de Setembro 2012. 3.- Estado do proceso de prazas de persoal 4.- Addenda potabilizadora 5.- Ordenanza fiscal praza de abastos 6.- Proposta do PSOE sobre abastecemento a Gullade e A Vide 7.- Proposta do PSOE sobre abastacemento auga potable na parroquia de Fiolleda 8.- Proposta do PSOE sobre reducción consumo enerxia eléctrica 9.- Proposta do PSOE sobre a modificacion das restricions no plan prepara 10.- Proposta do PP relativa a solicitude de subvencións 11.- Proposta do PP sobre o incumprimento dos termos contractuais pactados por parte da empresa FCC 12.- Proposta do BNG sobre declaración localidade solidaria co alzheimer 13.- Rogos e preguntas.

Pleno Ordinario 7 de Setembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno da Corporación de datas 1 e 7 de Agosto de 2012. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 377 de 17/07/2012 ao número 442 de 30/08/2012). 3.- Orzamento e cadro de persoal do exercicio 2012 do Concello e do Instituto Municipal de Drogodependencias. 4.- Proposta do grupo municipal socialista sobre servizos básicos. 5.- Proposta do grupo municipal socialista sobre a constitución da Axencia Tributaria de Galicia. 6.- Proposta do grupo municipal popular sobre as condicións de seguridade vial e tránsito peonil da antiga N-120 7.- Proposta do grupo municipal popular sobre adopción de medidas dirixidas a favorecer a actividade comercial na Praza de Abastos. 8.- Proposta do grupo municipal popular sobre a racionalización das medidas de aforro enerxético. 9.- Rogos e preguntas