Pleno Ordinario 25 de setembro de 2017

.- ORDE DO DÍA -. 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 31 DE XULLO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA 2. MOCIÓN, A INSTANCIA DA PLADESAPU E DA XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL, SOBRE A MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA. 3. CONTA XERAL DE 2016. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4. DAR CONTA DO ACORDO ACADADO ENTRE A PARTE SOCIAL E A EMPRESA CONCESIONARIA DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS URBANOS, LIMPEZA VIARIA E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, E DA DESCONVOCATORIA DE FOLGA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008 E MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE DE LEMOS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE UN NOVO MODELO SALARIAL E UN NOVO PACTO DE RENDAS PARA ESPAÑA. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE O ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA 8/2008. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÒN DO PRAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PEPCHA E A NECESIDADE DE ADECUAR AS OBRAS QUE SE VAIAN EXECUTAR NO FUTURO, INMEDIATO, ÁS PROPOSTAS E CONDICIÓNS DO PEPCHA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA DE INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A REFORMA DA LEI DE SAÚDE. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE: SALVEMOS O NOSO HOSPITAL E A ASISTENCIA SANITARIA DOS NOSOS VECIÑOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 15. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 24.07.2017 a 19.09.2017. 16. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 08.08.2017, 10.08.2107, 05.09.2017 e 08.09.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 17. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2018. 18. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: