Pleno ordinario 27 de marzo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE FEBREIRO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO 16 DE MARZO DE 2017. 2.ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA A INTEGRACIÓN DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO CATÁLOGO COLECTIVO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA. 3.PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 2017-2018. 4.SOLICITUDE PARA O ALLEAMENTO DAS PARCELAS 32-A01 E 32-A03 DO POLÍGONO DE REBOREDO. 5.REVISIÓN DA SITUACIÓN DAS PARCELAS VENDIDAS POLO CONCELLO NO POLÍGONO DE REBOREDO. 6.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR A DECLARACIÓN DA FEIRA MEDIEVAL MONFORTINA COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO GALEGO. 7.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS DA XUNTA DE GALICIA AOS CONCELLOS CON CRITERIOS OBXECTIVOS E TRANSPARENTES. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA DECLARAR ZONA DE ACTUACIÓN INTENSIVA O REGADÍO DO VAL DE LEMOS. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CONVOCATORIA DUN CONCURSO DE IDEAS PARA ORDENAR O ENTORNO DA PRAZA DA COMPAÑÍA. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ELABORAR AS BASES QUE REGULEN O PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DE EMPREGO NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 11.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NO RECINTO AMURALLADO: -CUMPRIMENTO DAS ORDENANZAS SOBRE LIMPEZA DE MALEZA EN SOLARES E TERREOS SEN EDIFICAR.-ELIMINACIÓN DE MALEZA EN SOLARES PUBLICOS E ELIMINACIÓN DE HERBAS INVASIVAS NA MURALLA, REQUERINDO A EMPRESA FCC.-ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS E ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO DEPÓSITO, REQUERINDO Á EMPRESA. 12.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE DE SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE AO PROGRAMA APEGO. 13.DACIÓN DE CONTA DO TRATADO NA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE SEGUIMENTO E CONTROL DOS ACORDOS PLENARIOS APROBADOS, E DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE A CONTINUIDADE DESTA COMISIÓN. 14.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.02.2017 a 16.03.2017. 15.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.02.2017 e 13.03.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 16.DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2016 E DO INFORME SOBRE O CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, DA REGRA DE GASTO E DO NIVEL DE DÉBEDA DA LIQUIDACIÓN DE 2016 DO CONCELLO E DO I.M.D. 17.DACIÓN DE CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO PARA O PERÍODO 2018-2020. 18.DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 19.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2016. 20.DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2016. 21.ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: