Pleno Ordinario 29 de maio de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 24 DE ABRIL DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCIÓN E ENTREGA DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS, RÚAS SANTA CLARA, A VEIGA, CHANTADA, JUAN MONTES E PADRE FEIJOO. Modificación do texto aprobado polo Pleno na sesión ordinaria de abril. 3. PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 2017-2018. 4. DETERMINACIÓN DA CANTIDADE GLOBAL ORZAMENTARIA DESTINADA Á ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIÓNS AOS FUNCIONARIOS. 5. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 6. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2017. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN REGULAMENTO DE HONORES E DISTINCIÓNS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP RELATIVA A GARANTIR A TRANSPARENCIA E A PARTICIPACIÓN DE TODOS OS GRUPOS POLÍTICOS NA XESTIÓN MUNICIPAL. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A PALIAR AS PERDAS Ó SECTOR VITIVINÍCOLA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DIANTE DOS DANOS CAUSADOS POLAS XEADAS DO MES DE ABRIL NOS CULTIVOS E PRODUCIÓNS AGRARIAS. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ARRANXO DA MARXE DO RÍO CABE NA ZONA DE CARUDE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A VALORIZACIÓN E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DE MONFORTE DE LEMOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 17.04.2017 a 19.05.2017. (E de Resolucións do 5 (dúas), do 6 (dúas), do 11 e do 12 de abril de 2017, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 24.04.2017, 27.04.2017, 10.05.2017 e 15.05.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 16. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 1º TRIMESTRE DE 2017. 17. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2017. 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: