O Concello anuncia o peche do Parque Infantil da Compañía polo inicio das obras para a súa ampliación e mellora

Monforte de Lemos, 19 de xaneiro de 2021. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ven de anunciar, o inicio das obras de dous importantes proxectos na zona do Parque da Compañía, proxectos que foron anunciados a finais do pasado ano 2020, e que suporán a ampliación e mellora do Parque Infantil da Compañía así como a construción dunha nova Pista de Skate na na parte media do extremo sur desta zona.

Deste xeito, dende mañá mércores día 20 procederase ó peche tanto do Parque Infantil como da zona de musculación, a fin de proceder ó inicio de ambas actuacións, logo de que no día de onte o Alcade asinara as correspondentes actas de replanteo e inicio de obra cada unha destas actuacións.

A obra de ampliación e mellora do Parque Infantil da Compañía foi adxudicada a Calfensa Proyectos S.L. por un importe de 145.164,91 euros,  mentres que  o proxecto de construcción da Pista de Skate na zona da Compañía foi adxudicado á empresa Obras y Servicios Gómez Crespo S.L., por un importe de 64.737,42 euros, polo que a inversión nesta zona da cidade casi alcanza os 210.000 euros.

O Alcalde destaca que estas dúas actuacións supoñen “melloras moi significativas nun dos lugares que acapara unha maior actividade da cidade, como e a zona da Compañía, sobre todo no referente ao esparcemento e lecer da poboación, así como á presenza de turistas, o que fai que a súa área de xogos sexa a máis utilizada pola poboación infantil, que en moitos momentos abarrotan dita instalación. E a construción da nova pista de Skate responde a unha carencia deste tipo de instalacións específicas na cidade, e que da resposta ós usuarios deste tipo de deportes urbanos”.


Foto de arquivo da presentación do proxecto de ampliación e mellora do Parque Infantil da Compañía

Mellora do Parque Infantil da Compañía

O proxecto de mellora do Parque Infantil da Compañía “supón unha importante actuación para a nosa cidade, pero sobre todo para os nosos nenos e nenas e as súas familias” sinalou o rexedor municipal.

Para o seu desenvolvemento, a mellor proposta foi a presentada pola empresa Calfensa Proyectos S.L., á que foi adxudicada a obra por un importe de 145.164,91 euros. A financiacion deste proxecto é, na súa totalidade, con fondos municipais.

Ademais das actuacións incluídas no proxecto, esta empresa ofreceu melloras por un importe próximo ós 35.000 euros (34.234,64 €) e que inclúen a substitución do céspede artificial da actual área de xogos, a substitución do areneiro por un novo xogo infantil inclusivo (que se engade a outro xa incluído no proxecto) e a renovación do sistema de iluminación da fonte ornamenta. Do mesmo xeito, tamén se inclúe a ampliación do plazo de garantía dun ano.

As actuacións no Parque Infantil da Compañía consistirán, en primeiro lugar, na ampliación da área de xogos, que será dotada de mobiliario urbano e elementos de xogo, inclusivos e adaptados. Dita ampliación conlevará o reacondicionamento das zonas axardinadas, dos accesos, das redes de abastecemento do sistema de rego, alumado público e saneamento da zona do Parque onde se sitúa dita área de xogos.

Á súa vez, renovarase o pavimento de caucho dos elementos da a actual área de xogos que, debido ao seu elevado uso e o tempo transcorrido desde a súa creación, presentan un estado algo gastado para a función de protección ante posibles caídas dos nenos e das nenas para a que foi instalado. Igualmente, aproveitarase para mellorar as condicións da fonte ornamental

O prazo de execución estimado para a realización das obras é de aproximadamente 5 meses e medio dende a sinatura da acta de replanteo, que foi asinada no día de onte polo Alcalde.

O Alcalde, sinala “con este novo proxecto que se pon en marcha dende mañá, e que vai permitir ademais da ampliación, unha renovación integral de todo o parque existente, tanto do chan como dos xogos, continuamos co desenvolvemento do programa de mellora de infrastruturas da nosa cidade, un compromiso que teño adquirido cos monfortinos e coas monfortinas, e que suporá unha moi significativa mellora do Parque Infantil da Compañia”.

Construcción dunha pista de Skate na Compañía

O Alcalde destaca que “no Concello somos conscientes de que, entre as actividades deportivas que a poboación xuvenil do municipio está a demandar, atópase a práctica de deportes urbanos, en especial do Skate. Detectada esta necesidade, e carecendo actualmente a nosa cidade de instalacións específicas para a súa práctica, dende o Concello iniciaremos dende mañá a construción dunha pista de Skate, polo que dotaremos ó municipio dunha nova oferta de lecer deportivo, especialmente orientada á súa poboación máis nova”.

Para a súa ubicación, o Equipo de Goberno do Concello escolleu un espazo existente dentro do denominado Parque da Compañía, no que en tempos se localizaba unha Rampa U ou medio tubo de Skate, entre o xardín e a pista polideportiva do Parque.

En particular, o espazo onde se situará a nova pista de Skate, conserva a antiga soleira de formigón sobre a que se situaba a Rampa U, que non está en bo estado de conservación, e que conta ademais con varios aparellos de exercicios de barras ou musculación ó aire libre, que serán recolocados nun novo espazo dentro do Parque, unha vez se acometa a obra nova pista de Skate.  

A pista de Skate de Monforte contará cunha combinación de módulos de rampas e tobogáns, así como tubos e railes “grindrails”, que permitirán a realización de gran variedade de trucos ós afeccionados á práctica deste deporte.

O proxecto de construcción da Pista de Skate na zona da Compañía foi adxudicado á empresa Obras y Servicios Gómez Crespo S.L., por un importe de 64.737,42 euros, e contará cun prazo de execución de 56 días.

As melloras que ofertou a empresa adxudicataria consisten na ampliación por un ano do plazo de garantía, o acondicionamento dos marxes da pista (solera) coa construción dunha especie de beirarrúa perimetral, e a ampliación do total da pista.

DESCRICIÓN TÉCNICA DAS ACTUACIÓNS NO PARQUE INFANTIL DA COMPAÑÍA

Zona de actuación

A zona de actuación sitúase no denominado Parque Infantil da Compañía de Monforte de Lemos, máis exactamente, no seu extremo suroeste, xunto á área de xogos infantil que se pretende ampliar, adxacente ao tramo final da rúa Paseo de Lugo.

A actual área de xogos presenta unha forma en “ele”, e preténdese aproveitar para a súa ampliación o espazo existente entre o actual peche perimetral, as árbores e a fonte do paseo central, de modo que se pecharía o parque infantil configurando unha forma máis ou menos rectangular.

A superficie aproximada de actuación é de 600 m2, á que hai que engadir as zonas anexas a esta que deberán ser reacondicionadas, en relación cos accesos, coas áreas axardinadas e coas redes de servizos afectados por devandita ampliación.

Ademais, contemplase a renovación do pavimento de seguridade dos elementos de xogo da actual área de xogos, así como o acondicionamiento da fonte ornamental do Parque da Compañía, na que se repararán os danos estructurais e fugas da mesma e dotarase dun sistema de recirculación do auga cos equipos de filtrado e depuración, así como dun novo sistema de baleirado.

Finalmente, renovaranse os elementos da actual área de xogos, e acondicionarase unha nova zona que estará formada por diferentes elementos de xogo inclusivos e adaptados, formada por paneis inclusivos, columpios, un saltador unha tirolina e un xogo inclusivo múltiple.

Accións previas

Primeramente, retiraranse os elementos do mobiliario público (banco, papelera, panel informativo) existente na zona a ocupar pola ampliación, preservándoos no caso de ser recolocados no lugar da obra trala ampliación e, de non ser así, entregándoos ó Concello.

Desmontarase o tramo de valla de seguridade do parque infantil e o bordillo de formigón do lateral da súa solera existentes cara a zona a ampliar, así como as rampas de acceso á actual área de xogos.

Desmontaranse os xogos da actual área de xogos para poder retirar o pavimento de seguridade existente, con vistas á súa renovación.

Con vista a renovar o pavimento de seguridade absorvedor de impactos da actual área de xogos, desmontaranse os elementos de xogo existente nela e levantarase o pavimento de seguridade instalado ao redor destes.

Desmontaranse os parterres afectados, parcial ou totalmente, pola zona a ampliar. Retiraranse os adoquíns dos seus bordes, que serán reservados para a súa posterior utilización na reconstrución do parterre que se afecta de forma parcial, depositando as pezas sobrantes para a súa entrega ao Concello. Desinstalarase o sistema de rego existente neles e retirásese do lugar a terra e o material vexetal sobrante.

Eliminarase o acceso ó Parque existente desde a travesía do Colexio dos Escolapios, no extremo noroeste da actual área de xogos infantil. Para iso, será necesario retirar o actual pavimento de adoquín que deberá ser reservado para a súa posterior colocación no novo emprazamento; reenchéndose o oco deixado con sustrato vexetal sobrante dos parterres.

Con vistas a construír unha soleira de formigón de 15 cm. de espesor que sirva de base para o pavimento da zona do área de xogos a ampliar; practicarase un rebaixe do terreo a toda a extensión de devandita zona, ata unha cota 15 cm. inferior á do plano superior da actual soleira do área de xogos existente, de forma que se posibilite igualar a superficie de ambas soleiras.

Aproveitarase a excavación para retirar os elementos das redes de servizo afectadas pola ampliación: rede de abastecemento de auga e canalizacións eléctricas.

Pavimentos

Crearase un novo acceso de pavimento de adoquín que substituirá ó anterior eliminado da travesía do Colexio dos Escolapios. Para iso, colocarase o adoquín reservado do acceso anterior, previo caxeo do terreo por medios manuais, reenchendo os ocos coa propia terra extraída no caxeado.

A zona de xogos a ampliar resolverase con dous tipos de pavimento, diferenciando entre a área de impacto dos xogos, no que se aplicará un pavimento continuo absorvedor de impactos, e o resto da superficie na que se instalará céspede artificial; todo iso sobre unha soleira de formigón de 15 cm. de espesor a construír. Así mesmo, renovásese o pavimento de seguridade da actual área de xogos co mesmo pavimento continuo absorvedor de impactos.

A solera de formigón de 15 cm. de espesor, abarcará a superficie a ampliar do área de xogos, sendo necesario colocar previamente no seu perímetro exterior un bordillo de media cana prefabricado de formigón, de 50x20x6 cm. de sección, similar ó presente no perímetro da actual área de xogos. Durante a súa construción instalaranse, igualmente, os anclaxes dos elementos de xogo que deban ir embutidos na soleira.

Xunto á anterior, construirase unha rampa no acceso á área de xogos que permita salvar a diferenza de cota existente entre esta e o terreo circundante. Estará construída en formigón sobre o que se colocará un pavimento a base de baldosas táctiles prefabricadas de formigón (norma UNE-EN 1339:2004) de cor vermella.

En canto ó pavimento continuo absorvedor de impactos, crearase in situ mediante a aplicación de dúas capas: unha capa base consistente nunha mestura de SBR (granulos de caucho de 2 a 4 mm. de tamaño, procedentes da trituración de neumáticos fóra de uso) con resina, cuxo espesor dependerá da altura máxima de caída indicada para cada xogo polo seu fabricante (entre 2 e 7 cm.); sobre esta aplicarase unha capa de acabado mediante mestura de EPDM (gran de caucho de 1 a 4 mm. de tamaño pretatados segundo cor demandado) con resina, de espesor mínimo 1 cm., en cor avermellada, idéntico ao da actual zona de xogos. Todo iso, segundo norma UNE-EN 1177:2018 AC:2019.

Para rematar, o céspede artificial de fibras de polietileno e polipropileno con altura de fío 25 mm., será fornecido en rolos a estender, pegados con cola e cinta de 25 cm. de anchura, esparciendo sobre o mesmo, para o seu asento e lastrado, area de sílice natural, lavada e secada, de granulometría de 0,2 a 0,5 mm.

Xardinería

Consistirá en reformar o parterre que se afecta parcialmente, de modo que completarase o seu borde exterior co adoquín reservado inicialmente, estenderase o sustrato vexetal e se reinstalará o sistema de rego.

Equipamento e mobiliario      

Instalaranse os elementos do mobiliario público, tanto os retirados ao comezo da obra (papeleras, bancos, fonte,...) como os novos a subministrar (bancos).

Completarase a valla de de seguridade ó longo do novo perímetro xerado coa ampliación do parque infantil, aproveitando para iso o tramo retirado ó comezo da obra e incluíndo o subministro de nova valla ata completar o perímetro, debendo ser do mesmo modelo que a valla existente (Modelo V15, Galopín) ou de características técnicas idénticas a esta.

Ademais da anterior e malia que unha vez que se poña en servizo a área de xogos se prohiba a entrada a ela de bicicletas, motocicletas, patinetes,..., co fin de impedir a introdución dalgún destes vehículos no recinto, instalarase a modo de barreira no acceso á área de xogos, por fóra da súa liña de pechadura, un tramo de valla igual á anterior do perímetro, paralela a este a unha distancia de 2 metros e cuxo largo supererá ao do acceso (4 de metros) en 0,5 metros por cada un dos seus extremos.

De igual forma, co fin de evitar a irrupción de persoas ao área de influencia da traxectoria da tirolina que se pretende instalar, colocarase unha valla de separación entre esta e o resto do área de xogos. Dita valla terá que ter características técnicas iguais á empregada no perímetro, podendo variar o seu deseño ao do anterior, sempre que este harmonize coa contorna do parque e co resto de elementos instalados na área de xogos.

Para rematar, realizarase a montaxe e instalación dos elementos de xogo, tanto dos previamente retirados da actual área de xogos, como dos novos a fornecer para a zona de ampliación, segundo normas técnicas do fabricante. As características dos xogos son as seguintes:

 • 4 paneis inclusivos (incluíndo postes para apoio) fabricados en panel laminado de alta presión (HPL), de 64x70,2 cm. y de 10 mm. de espesor
 • 2 columpios de 2 asentos cada un e dimensións: 400x1750x 270 cm.
 • 4 asentos para columpio (2 planos, 1 de seguridade e 1 inclusivo con arnés).
 • 1 Saltador de dimensións mínimas 175x175 cm.
 • 1 Tirolina (incluíndo estrutura elevada a situar en punto de saída) de dimensións: 300x 326x350 cm. Estará formada por dous caballetes que irán conectados por un cable de aceiro, do que colgará un asento neumático, unido mediante unha cadea con rodamento especial-polea, para o desprazamento dun extremo ó outro do xogo.
 • 1 Xogo inclusivo múltiple: accesible e inclusivo, estará composto por variadas actividades en forma de circuito e terá unhas dimensións aproximadas de 1000x900x250 cm. Os elementos que o compoñerán son:
 • Torres activas.
 • 2 tobogáns, con alturas diferentes.
 • Paneis de xogo inclusivos.
 • Xogo de trapecio, accesible desde cadeira de rodas e composto por dúas cordas que suxeitan unha barra metálica antideslizante.
 • Barra metálica ondulada con anillas, situada entre dous postes estructurais accesible con curvas para facer un percorrido cunha anilla interior sen tocar a barra.
 • Barra xiratoria, de altura aproximada 220 cm. con curva central que a fai sinuosa e 4 apoios circulares intermedios onde poder sentarse para xirar arredor da mesma.
 • Trepa recta de barras metálicas rectas.
 • Trepas de rede: 1 horizontal, 1 vertical pequena entre postes e 1 grande de unión de torres. Compostas por cordas entrelazadas entre sí, formando rede horizontal.
 • Ponte móbil que une dúas plataformas a distintas alturas mediante peldaños unidos con cordas entre sí e a unha baranda superior de madeira.
 • Xogo de anillas formado por dúas cordas reforzadas de aceiro, con protección en parte inferior de plástico.
 • Bancos e asentos.
 • Sistema de trepa tipo rocódromo.

Rede de abastecementos e rego

Consistirá en adecuar as redes de abastecemento e rego á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para iso, precisarase crear unha canalización enterrada en gabia de 60 cm. de profundidade e 40 cm. de ancho, con tubería de polietileno de alta densidade PE100, de 40 mm. de diámetro nominal e banda de señalización; que irá desde arqueta principal existente en extremo nororeste da actual área de xogos, xunto ao actual acceso de adoquín, ata arquetas finais de consumo (fonte-bebedoiro, rego parterre e fonte ornamental) e boca de rego, a instalar, sendo necesario a construción de: 5 arquetas de paso e conexión, de obra de fábrica, con tapa de fundición 40x40 cm. clase B-125; e unha boca de rego, entrada brida DN 40 mm. /PN 16 e saída racor “Barcelona” 45 mm.s/UNE23400, con corpo en fundición nodular e protección anticorrosiva, do mesmo xeito que arqueta e tapa.

Inclúense, así mesmo, traballos previos de desconexión a redes de abastecemento e rego, e posterior conexión a estas, así como material auxiliar a empregar nestes traballos (chave de paso, cóbado, derivación,...).

Rede de saneamento

Consistirá en adecuar a rede de recollida de augas á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para a evacuación das augas sobrantes da fonte-bebedoiro recolocada na súa nova situación, construirase a pé desta e axustado á saída do o seu vaso, un sumidoiro de 40x40 cm. e 50 cm. de profundidade, formado por arqueta registrable de 35x35 cm. e rexilla de fundición de 40x40 cm. clase C-250; que se conectará mediante un tubo de PVC 200 mm SN4 cor teza, enterrado en gabia, á canaleta de desagüe existente no medio de solado de granito da rúa central do Xardín da Compañía. Será preciso o levantado das pezas de granito coincidentes con trázaa da canalización e o seu posterior asento e colocación trala instalación de dita canalización.

Doutra banda, dotarase á fonte ornamental do Parque da Compañía dunha nova canalización para a evacuación das augas procedentes dos novos sistemas de baleirado e rebosadero. Para o baleirado instalarase un tubo de PVC 90 mm SN4 cor teza que conectará o novo punto de desagüe que se creará no seu vaso coa canaleta existente a pé de fonte e que atravesa polo seu eixe central o solado de granito referido no apartado anterior. Á súa vez, instalarase outro tubo de PVC, neste caso de 40 mm, entre a saída do tubo rebosadero do que dispoñerá a fonte e a mesma canaleta.

Rede de alumeado público

Consistirá en adecuar a rede de alumado á situación final do parque trala ampliación da área de xogos e a remodelación da zona axardinada.

Para iso, colocaranse dúas columnas para apoio de proxector, sendo unha destas a retirada na fase de actuacións previas. Incluirán cimentación (0,80 x 0,80 x 1,00 m) e arqueta a pé, con tapa de fundición B-125; ademais, no caso da nova a subministrar, incluirá proxector LED e soporte, de características mínimas IP-66, IK-09; dotada de LED de 120 W de potencia nominal, 15.000 lúmenes, 4.000 K, IRC > 80, con protección contra sobretensión de tipo 3 segundo definición de norma UNE-EN 61643-11, conexión con rede de terra existente (Clase I), incluíndo p.p. de accesorios de instalación, montaxe de luminarias e conexionado eléctrico e mecánico.

Substituíndo a anterior condución, crearase unha canalización enterrada en gabia de 70 cm. de profundidade e 30 cm. de ancho, con dous tubos vermellos, de diámetro 90 mm. e banda de sinalización, que irá desde arqueta de conexión existente ata arquetas contiguas ás columnas; dotado de condutor de cobre con illamento 0,6/1 kV para redes enterradas de baixa tensión, de 6 mm2 de sección, designación RV-K 4 x 6 mm2 0,6/1 kV TT 16 mm2, incluíndo condutor de terra, de 16 mm2, de cobre, con illamento 0,6/1 kV.

Inclúense, así mesmo, traballos previos de desconexión a rede eléctrica de alumado e posterior conexión á mesma, así como material auxiliar a empregar nestes traballos (fixacións, empalmes, conexións,...).

Acondicionamento de fonte ornamental

Trátase da fonte ornamental que hai na parte central do Parque da Compañía.

Os traballos a realizar nela consistirán en: reparación e impermeabilización do vaso; instalación de sistema de enchido e recirculación do auga, con bombeo e senllos equipos de filtrado e dosificación; e sistemas de baleirado e desagüe. Incluíndo todo iso os necesarios equipos de control e protección eléctrica.

Desta forma, empezarase por retirar os equipos antigos instalados na fonte a substituír (sistemas de enchido e baleirado, tobeiras,...). Acometeranseos traballos de albañilería para pasar as tuberías e conducións dos novos equipos e efectuarase a reparación estructural e o selado da fonte, mediante a aplicación dun mortero de reparación e de produto impermeabilizante do seu interior.

Para o sistema de bombeo, filtrado e dosificación, instalaranse tuberías de impulsión e retorno, así como unha arqueta de 100x100x100 cm., con tapa de fundición clase B-125, onde se dispoñerán devanditos equipos, e conectaranse á rede de abastecemento. Os equipos consistirán en: bomba centrífuga modelo Bose de 3/4CV, ou similar; filtro laminado con fibra de vidro de 430 mm. con válvula selectora de 11/2”, incluíndo sacos de area de sílice para filtro de 100 Kg.; equipo de control e dosificación do PH, con sensor e porta sondas, así como kit de instalación; equipo de control e dosificación de Cloro-Redox con sensor e porta sondas, así como kit de instalación; e, para rematar, cadro eléctrico de control e protección de equipos, térmico e diferencial, con reloxo astronómico con aceso de auga programado e fonte de alimentación para manobra e control dos equipos de dosificación e depuración.

Cabe a posibilidade de subministrar os equipos anteriores premontados en arqueta de fibra de poliéster prefabricada, incluíndo tapa metálica con marco de fundición clase B-125, de dimensións 100x100 cm.

De igual forma, instalaranse as novas conducións para o baleirado e rebosadero do vaso, que se conectarán a tuberías exteriores de canalización de saneamiento que se instalarán coa obra.

DESCRICIÓN TÉCNICA DA CONSTRUCIÓN DA PISTA DE SKATE

A pista de Skate de Monforte contará cunha combinación de módulos de rampas e tobogáns, así como tubos e railes “grindrails”, que permitirán a realización de gran variedade de trucos ós afeccionados á práctica deste deporte.

A zona onde se ubicará a pista sitúase na parte media do extremo sur do Parque da Compañía, no espazo existente ó suroeste da pista polideportiva, onde se atopan instalados unha serie de aparellos de exercicios de musculación ao aire libre e no que existe unha vella solera de formigón, dando fronte todo iso á rúa Paseo de Lugo.

A construción da pista de Skate proxéctase sobre unha superficie duns 253 m2, á que hai que engadir as zonas anexas das súas marxes que deberán ser reacondicionadas e nas que se recolocarán os aparellos de exercicios de musculación.

Actuacións previas

Primeiramente, retiraranse os aparellos de exercicios de musculación existentes no lugar, preservándoos para a súa posterior recolocación nas marxes da pista de Skate, trala construción desta.

Demolerase a soleira de formigón existente no lugar, eliminarase a árbore existente próxima á soleira, xa que está situada sobre o terreo destinado a ubicar a pista de Skate.

Para finalizar, practicarase un rebaixe do terreo da superficie da pista de Skate para a instalación da solera de pavimento de formigón da súa base, de dimensións 23x11 m. E 5 cm. de profundidade, debendo quedar o fondo da zona rebaixada perfectamente perfilado.

Pavimentos

A continuación, procederase á creación do pavimento continuo de formigón da pista de Skate, para o asento dos seus módulos de xogos (rampla, tobogáns,...) e a superficie de rodamento entre eles; ademais do acondicionamento das súas marxes.

O acabado final deste pavimento de formigón será alisado, e a desviación das pendentes lonxitudinais e transversais non poderán ser maiores a 5mm.

Unha vez rematado o pavimento anterior, reacondicionaranse as marxes da súa solera, mediante o estendido e compactado manual dunha capa uniforme de zahorra artificial ZA-25, de 5 cm. de espesor mínimo.

Equipamento

Todos os módulos da pista de Skate axustaranse ó disposto pola normativa UNE EN 174974:2006 A1:2011: “Instalacións para usuarios de equipos de deportes sobre rodas. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio”. Na súa montaxe e instalación seguirase esta norma.

Os módulos de patinaxe e os elementos e materiais que os constitúen deberán cumprir as especificacións técnicas seguintes:

 • Estarán feitos con materiais resistentes ás condicións de intemperie e ós impactos. Os elementos metálicos serán de aceiro galvanizado en quente, debendo estar todas as soldaduras protexidas con tratamento galvanizado.
 • A tornillería a empregar na súa montaxe será de aceiro inoxidable, con rosca asimétrica que ofrece maior subxección e cabezal anti-vandálico para previr que poidan ser desmontados.
 • Os módulos de inicio e final do circuíto, a situar nos extremos da pista, dispoñerán nas súas partes altas de barreiras de seguridade de aceiro galvanizado en quente, con barras sólidas verticais para a contención dos patinadores nos seus voos.
 • Todos os módulos estarán totalmente pechados con laterais de chapa de aceiro galvanizado provistos de buracos de ventilación, para previr a acumulación de residuos e accesos indesexados, que irán apoiados sobre tiras de HPL, evitando o contacto directo dos laterais co chan e permitindo á súa vez unha boa ventilación do interior dos módulos.
 • As rampas e demais superficies de rodadura estarán conformadas por taboleiros de madeira ignífugos que non absorban a auga, con alta resistencia ós impactos e superficie non abrasiva, para evitar posibles queimaduras na pel dos patinadores ó rozarse con esta. Baixo a superficie de patinaxe deberá haber unha capa de polipropileno reforzado con fibra de vidro para a redución do ruído.
 • As rampas e tobogáns terán no seu inicio un tubo metálico coping, de aceiro galvanizado diámetro 60 mm. e 4 mm. de espesor, para grindear. O seu encontro coa solera de formigón realizarase mediante chapa metálica toeplates, igualmente, en aceiro galvanizado en quente, de 3 mm.
 • As rampas e tobogáns en todos os seus bordos, xuntas e unións, dispoñerán de perfís de aceiro galvanizado de 5 mm, montados de forma aliñada coa superficie de skate para a  protección dos patinadores e para facilitar o seu deslizamento na pista.
 • As barras de raíl “grindrails” serán de tubo metálico (redondo ou rectangular) de aceiro galvanizado en quente de 4mm. de espesor, sen aristas vivas e terán o seu final curvado cara abaixo para minimizar o efecto dun posible impacto.

En canto ós aparellos de exercicios de musculación, que son 6, colocaranse na súa nova ubicación dentro de zona anexa á pista de Skate reacondicionada durante a obra. Para iso, realizarase o reformulo das fixacións dos aparellos, abrindo para cada un dos seus puntos de fixación un oco de cimentación de ancho 15x15 cm. e profundidade segundo determine o elemento de fixación, poste ou estrutura de anclaxe, con posterior formigonado de dita fixación colocada aplomada no oco. Finalizando todo coa montaxe definitiva dos aparellos e o acondicionamento da superficie da base do aparello en zahorra, de forma que non quede ó descuberto a cimentación creada.