Procesos selectivos

Traballador social por acumulación de tarefas

Traballador social por acumulación de tarefas

11/07/2024 Resultado proceso selectivo

05/07/2024 Lista definitiva admitidos e excluídos, tribunal e convocatoria ó 1º exercicio

18/06/2024 Bases

18/06/2024 Visto que se realizou o proceso selectivo o 15/05/2024 e que a única persoa integrante da lista, rexeitou a oferta.

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 27/05/2024 por unanimidade, ACORDA:

1º.- Ampliar o prazo de presentación de candidato/a/s e facer unha Oferta de emprego ao SEPG  e  ó  Colexio  de  Traballadores/as  Sociais  outorgando  un  prazo  de  10  días  hábiles dende o día seguinte á publicación desta proposta, sendo as bases as mesmas que se aprobaron na Xunta de Goberno Local, en sesión de data 25/03/2024: BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DO POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL MUNICIPAL.

4.- Prestar aprobación á realización dunha oferta ó SEPG e ó Colexio Oficial de Traballadores/as Sociais e  publicar este anuncio na páxina web para abrir o novo  prazo.

Polo que se solicita que tramite oferta de emprego no SEPG e no Colexio de Traballo Social de Galicia para a súa máxima difusión, concedendo un prazo de 10 días hábiles a contar dende a publicación deste anuncio na páxina web do concello.